دانشگاه در اعتراضات سراسری همگام و همسو با مردم بوده و هست

دانشگاه در اعتراضات سراسری همگام و همسو با مردم بوده و هست

آسوی روژهلات/ دانشجو و دانشگاه در ادوار مختلف و از سال های گذشته همواره کانون مقابله با حکومت و رژیم توتالیتر ایران بوده و این امر کماکان به قوت خود باقیست.

اما پس از قتل حکومتی ژینا امینی در گشت ارشاد تهران در اواخر شهریورماه سال گذشته، دانشجویان و استاتید دانشگاەها نیز همچون دیگر اقشار و تودەهای مردمی همسو با شهروندان در کنار انقلاب زن، زندگی، آزادی قرار گرفته و در اشکال و شیوەهای مختلفی مبارزات خود را مستمراً ادامه دادەاند.

بر اساس آمارهای اعلام شده، از چهار هزار و دستکم ٥٣٠ تجمع اعتراضی در جریان جنبش ژینا، نزدیک به ٦٣٠ مورد در دانشگاەها و از سوی دانشجویان و اساتید صورت گرفته و بر پایه همین آمارها، ٢١٥ دانشگاه در ٦١ شهر و مرکز استان در ایران درگیر انقلاب زن، زندگی، آزادی بوده است.

در مقابل دانشجویان و دانشگاه نیز حکومت با همەی توان سرکوب و دستگاه پوپاگاندای خود، به مقابله با دانشگاه برخاست و در تغییرساختار کلی دانشگاه از سرکوب گرفته تا اخراج اساتید و اخراج دانشجویان، تعلیق، زندانی کردن، به کارگیری افراد همسو با نظام در دانشگاەها و جایگزین کردن مهرەهای وابسته در هیئت های علمی و دەها مورد دیگر از اقدامات و نقطه مقابل حکومت با دانشگاه بوده است.

از دیگر حرکتهای بی اساس حاکمیت در مقابله با دانشگاه را می توان به مواردی از جمله "پرونده سازی، زدن انگ های سیاسی و امنیتی، احضار خانوادەهای دانشجویان و استادان دانشگاه، ضرب و شتم و بازداشت، صدور احکام تعلیق و ممنوعیت ورود به دانشگاه و غیره را نام برد.

سیاست های مغرضانەی نهادهای امنیتی و قضایی و مرتبط با دانشگاه ها، اساساً براین اصل بوده که علاوه بر سرکوب های عریان، نیروهای خدوم و همسو با مردم و معارض را محدود، و در مقابل آن افراد نزدیک و سر سپرده نظام را جایگزین نمایند و به نوعی تصفیه سازی در دانشگاەها از مدتها قبل در دستور کار قرار گرفته که به نوبه خود تداعی انقلاب فرهنگی دوم است.

در نتیجه و در این مجال کوتاه باید عنوان کرد که، علارغم همەی سرکوب ها و ناملایمات تحمیلی بر دانشجویان و اساتید و دانشگاه های ایران و از جمله کردستان، مقابله دانشگاه و دانشجویان در برابر سیاست های منفعل و یکطرفه حکومت موفقیت آمیز بوده و تا اندازەای فضای جامعه را نیز تحت تاثیر همین مبارزات قرار داده است و قطعاً همسویی و اتحاد بیشتر دانشگاه و مردم می تواند موجب احیای دوباره انقلاب زن، زندگی، آزادی شود.


بار دیده شده‌‌ 65


AM:10:36:14/09/2023