اطلاعیه شورای دموکراسی خواهان به مناسبت روز زبان مادری

روز زبان مادری را گرامی می داریم!

21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. روزی که معرف آزادی هزاران زبان مختلف در جای جای این جهان و روزی است که تنوع زبان ها در کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار گرفته است. این در حالی است که در کشورهایی با نظام های مستبد و دیکتاتوری، آزادی زبان در محاق و در بند ایدئولوژی هایی قرار گرفته است که تنوع زبانها را بر نمی تابند و بر تحمیل یک زبان به همه ملیتها و اقوام سعی در یکسان نمودن و ھمانند سازى اجبارى جوامع خود دارند. ایدئولوژی مذهبی شیعه از یکسو و ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی حاکم بر فرهنگ سیاسی و بخش اجتماعی کشور ما، نمونه ای از چنین بینش هایی است که همواره زبان های متنوع موجود در کشور ما را تهدید کرده است. اصل آزادی فرهنگ ها و ھنرھا که زبان نیز بخش حياتى ومهمی از آن را تشکیل می دهد، مورد ستیز صاحبان ایدئولوژی و حاکمان سیاسی بر کشور ما تا کنون بوده است. 
اکنون که در حال گذار به مرحله نوینی از تحولات سیاسی در کشورهستیم این موضوع مهم را مورد تاکید قرار می دهیم که ایران کشوری است کثیر المله و به تعداد ملیتها و اقوام و گروه هاى موجود در جامعه رنگارنگ ايران، وجود زبان های متنوع نیزامرى طبيعى و محصولى تاريخى ميباشد۔. بدیهی است در دموکراسی پس از جمهوری مستبد اسلامی، همه ملیت ها و اقوام و... باید قادر باشند با اتکا به اصل آزادی فرهنگ ها با بهره گیری از آزادی زبان مادری در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی و علمی تا عالیترین سطوح آموزشى برخوردار باشند.
شورای دموکراسی خواهان ایران هدف استقرار دموکراسی و ايجاد جامعه اى با ھمزيستى مسالمت آميز در ایران را، از طريق مشارکت همه مردمان گوناگون در اداره امور کشوردریک سیستم غیر متمرکز و فدرال ممکن می داند و تاکید می کند که در این سیستم است که نه تنها همه انواع ازادی ها بلکه زبان ھاى مادری به عنوان ميراث ھاى تاريخى بشريت نیز حفظ و تضمین خواهند شد.

جبهه دموکراتیک ایران
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه 
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب دموکراتیک تضامن اهواز
جبهه متحد بلوچستان
حزب اتحاد بختيارى لرستان و گهکلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان 
سازمان فرهنگی٬ سياسى ترکمن صحرا 
سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان 
دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران 
۲۱ فوریه ۲۰۱۹PM:02:00:22/02/2019
‌ ‌ 1569 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌