بيانيه شوراى دموکراسى خواھان ايران در رابطه با سپاه پاسداران

"سپاه پاسدارن انقلاب اسلامى" نھادى است تروريستى، ضدمردمى و ضد ايران...
"شورای دموکراسی خواهان ایران" همواره در مواضع خود، نهاد سپاه پاسداران را بعنوان یک اُرگان تروریستی که دشمنی اش با مردم ایران در کارنامه سیاه طولانى چهل ساله اش برجهانیان آشکار گشته است، مطرح نموده است۔ 
سپاه پاسداران ھمچنانکه آرم آن بيانگردفاع از يک ايدئولوژي بنیادگرا است، نهادى است تبه کار و تروريستى که در خدمت جنایتکار ترین حکومت قرن در جهان، یعنی جمهوری اسلامی ايران قرار دارد، نیرویی که جھت گسترش ايدئولوژى فرقه گرايانه مذھبى در جهان مورد حمايت اين مستبدان ضد ايران است. 
از آنجاییکه ماھيت و ذات جمھورى اسلامى ايران ايدئولوژيک و فرقه گرايانه است، لذا تمامى مردمان ايران با محک ايدئولوژيک آنان گروھبندى گشته و به خودى و غير خودى (امت-ملت) تقسیم شده اند. سپاه پاسداران همواره بعنوان ابزار اِعمال و کاربست سياستھاى مستبدان مذهبی حاکم بر ایران بوده و به این ترتیب جزئى جدايى ناپذير از کلیت آن محسوب می شود. پيوستگى حيات نظام ايدئولوژيک جمھورى اسلامى به نھاد سرکوبگر سپاه پاسداران تا بدانجاست که نبود يکى به معنى نبود وحذف ديگرى خواھد بود و بدين خاطر براى حفاظت از يکديگر حتى از فدا کردن تمامى غيرخودى ھا و در واقع ويران نمودن تمامى ايران اندکى درنگ نخواھند نمود۔ سپاه پاسداران براساس ویژگی مخرب و یرانگری که ماهیت و شکل آن را تشکیل داده است از ابتدا ترور را بعنوان یکی از اقدامات سرکوب در دفاع از حکومت مستبد مذهبی بکار گرفت و در این مسیر با دست درازی به سرمایه ها و ثروت های کشور که با هماهنگی رهبر مستبد این نظام صورت گرفت، تمام کشور را به زیر سلطه خود در آورد.
اينگونه است که این نهاد مافیایی و ایدئولوژیک مسلح با تملک زير بناھاى اقتصاد ايران، برای گسترش و تثبیت هلال شیعی، خوان يغماى خود را در سطح خاورميانه و در ميان ھم مسلکان عراق و سوريه و لبنان و يمن سخاوتمندانه اما به بھاى فقر و قبر خوابى وکليه فروشى شھروندان ايران گسترانيده است۔
ترور و کشتار مخالفان سیاسی و فرهنگی از جمله وظایف این ارگان مخوف است. کشتار هزاران زندانی در دھه 60 و ترور دهها شخصیت فرهیخته از کانون نويسندگان و مخالفان سياسى حکومت در داخل و بیش از یکصد نفر از مخالفان سیاسی برجسته در خارج از کشور بویژه در اروپا و تلاش جارى شان برای ترور مخالفان، قتل و کشتار جوانان در خیابانها و معدوم کردن آنها در جنبش ۸۸ و جنبش دی ماه ۹۶ و ۹۷ و تلاش ھاى ھم اکنون شان برای ترور شخصیت های سیاسی درکشورهای دیگر از یکسو و اقدام به مداخله در امور کشور های خاورمیانه و قتل عام مردم این کشورها نشان از یک واقعیت ملموس دارد و آن اینکه سپاه پاسداران هیچ چیزی بجز یک نهاد تروریستی نبوده است ونیست.
اعلام ماهیت تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت ايالات متحده آمريکا که با مخالفت نرم چند کشور اما با سکوت تایید آمیزاکثریت قریب باتفاق بسيارى از کشورهای جهان قرار گرفته است، بدان معنی است که حتی اعلام دیر هنگام ماهیت تروریستی سپاه پاسداران توسط این کشور (آمریکا) در شرایط بحرانی حاضر، همسو با خواست مردم و به نفع آینده کشور ما است. به عبارت دیگر، مردم ما در مقابل حکومت فاسد جمهوری اسلامی و نهاد جهنمی و تروریستی سپاه پاسداران تنها نیستند و با مبارزات خود سرانجام توانستند پس از گذشت چهل سال تحمل استبداد، همراهی و همسویی ملت ها و دولت های جهان را بدست آورند . 
از نظر "شورای دموکراسی خواهان ایران" سپاه پاسداران بازوی دفاعی جمهوری اسلامی است و مستقل از سیاست های رهبر حکومت و کلیت این نظام فرتوت نیست. اما بديھى است که اصل منبع و اتاق فکر ترور و تخريب و جنگ و کشتار در دفتر ولایت فقیه نظام حاکم شکل ميگيرد. به این دلایل روشن، تمامى دستگاهها و ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ايران به همراه سپاه پاسداران مجموعه ای از تروریسم را شکل داده اند که باید مبارزات مردمی از حوزه سیاست و قدرت کشور برکنار و ساقط شوند.

جبهه دموکراتیک ایران
جبهه متحد بلوچستان
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه 
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب تضامن دموکراتیک اهواز
حزب اتحاد بختيارى لرستان و کهگلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان 
سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان 
شورای همبستگی ترکمن- ایران

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران 
۱۹ آپریل ٢٠١٩AM:09:41:20/04/2019
‌ ‌ 1678 ‌‌بار دیده شده‌‌