نظریەهای زیگموند فروید

ترجمه: سروش اویسی

زیگموند فروید زادە ١٨٥٦ ، روانشناس و متفکری اتریشی بود کە پدر علم روانکاوی شناختە می شود.او در ایجاد روانکاوی و روش‌های بالینی برای روبرو شدن با علم آسیب‌شناسی روانی از طریق گفتگو بین بیمار و روانکاو نقش داشته است. فروید تکنیک‌هایی را مثل استفاده از تداعی آزاد و همچنین کشف انتقال و فرایند تحلیل روانشناسی را ارائه کرد کە بسیاری از تئوری های ذهنی انسان را دگرگون کرد.

فروید ناخودآگاه را جستجو می کرد، مقولەای کە در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کمی شناختە شدە بود. فروید ناخودآگاه را بخشی از دستگاه روانی می شناخت کە دچار پدیدە سرکوب شدە است.

زیگموند فروید و رونکاوی:

1- نظریە درمانی:

از نظر فروید روانکاوی یک سیستم فلسفی نیست.

فروید پزشک و یک درمانگر بود و بر این عقیدە بود کە در این چشم انداز علمی، نیاز است کە روش روانکاوی روان درمانی را بر اساس تجزیە و تحلیل انتقال تعریف کنیم و باور داشت کە:

-در حقیقت روانکاوی، یک کنش است.

-بە دنبال تجربە نیست اما برای تغییر بعضی چیزها و در ارتباط با آن برای روشن شدن تعریف انتقال، می خواست کە تجسمی از درمانگر داشتە باشیم، محمولە ای از انرژی عاطفی و احساسات کە در اصل از سوی بچە علیه والدینش استفادە شدە است.

-این انتقال می تواند مثبت و دارای عوامل مطلوب تشکیل شدە از تجزیە و تحلیل باشد، اما گاهی اوقات می تواند منفی همراه با عناصر خصومت آمیز باشد.

-این درمان در درجەی اول برای روان پریش از طریق انتقال انجام می شود، اختلالات روانی کە منشا آن و حلائم آن آشکارا نتایج متعارضی را با پیش زمینە و کودکی اش نمایان می کند.

2- نظریە نا خودآگاه

با تعریف روانکاوی بە عنوان بخشی از روش روان درمانی با استناد بر تجزیە و تحلیل انتقال، ماهنوز بە مفهومی اصلی از ناخود آگاه نرسیدەایم کە در واقع

روانکاوی روشی برای کاوش و تحقیقات برای روشن کردن معنی و مفهوم ناخودآگاه است.

از دیدگاه فروید ناخودآگاه چیست؟

-درک موضوع باید بە روشی پویا و چند بعدی باشد نە به صورت ساکن.

-قبل از فروید، برخی از فیلسوفان اشارە کردە بودند کە بخشی از روان مافراتر از خودآگاه ما است"آرتور شوپنهاور، فردریش نیچە"

-ضمیر ناخودآگاه از سیستمی کە بە خود آگاه فرددسترسی داشت شکل می گرفت(کە این تازگی رویکردش بود)،بنابراین محصول سرکوب بود کە می توان گفت در یک روند روانشانسی خود دفاعی، ضربەها، تکانە ها و تمایلات را رد می کرد.

-با تعریف ناخودآگاه از تخلیە، با تاکید براینکە یک مقاومت است،(نیروی قابل توجهی از تعارض و بیماری)کە مانع از یادآوری خاطرات بە حوزە خودآگاهی می شود کە فروید این مورد را بە طور پویا بررسی کرد.

-خودآگاهی، ناخودآگاهی و نیمە خودآگاهی جنبە ها و لحظاتی از این فرایند هستند: فروید اذعان می کند کە جدایی خود آگاه و ناخودآگاه در واقع، و بخشی برای ضمیر نیمە خود آگاه است.

-بخشی از ضمیر ناخودآگاه کە بعضی اوقات ناخودآگاه است، گاهی اوقات بە خود آگاهی تبدیل می شود و فروید ادعا می کند کە این بخش توانایی تبدیل شدن بە خودآگاهی را دارد کە او بە آن حالت نیمە خودآگاه می گوید.

3- نظریەرویا و ناخودآگاه

چگونە بە حرکت ناخودآگاه دست پیدا کنیم چیزی کە بەزمینە روان ما شکل دادە است؟

-محتواهای سرکوب شدە در روند بیماری و روانشناسی خود را آشکار می کنند اما گاهی اوقات در رویاها نیز ظاهر می شوند.

در میان این همە اتفاقات گوناگون، محتویات ضمیر ناخودآگاه ، داخل و یا در ضمیر خودآگاه مخفی می شوند کە ظاهرا بەدلیل عناصری غیرمنطقی امکان پذیر است، درک این کە چە چیزی ناهماهنگ است برای شناسایی مقصد و منظور آن تا رمز گشایی چیزی کە مخفی است ، قابل فهم باشد.

میل بە تحقق رویا و خیال در خواب، اهمیتی روانشانسی پیدا می کند.

وقتی فروید میان میان محتوای نهفتە ومحتوای آشکار تمایز قائل می شود و آن را مشخص می کند، اولین نمای در انتظار حقیقت واقعی خود را نمایان می کند، دوم رویا خود را نشان می دهد، مجموعەای از آنها کە رویاهای سرکوب شدە هستند پایین ناخودآگاه را ادارە می کنند.

-روندی کە افکار نهفتەبە محتوای آشکار تبدیل می‌شود را تحولات رویا می نامند.

-همانطوریکە رویا بە وقوع می پیوندد، دفاعیات"خود" کاهش یافتە و برخی از خواستەهای واپس راندەشدە در شخص بینندەی رویا مجالی برای رسیدن بە آگاهی، و حضور پیدا می کنند و هر چند شکل بە شکل تغییر و تحول یافتە و تحریف شدە وارد ضمیر هشیار شخص می شود. رویاها عملکردهای مهمی را برای ذهن ناخودآگاه انجام می دهند و بە عنوان نشانەهای ارزشمندی برای فهم اینکە ذهن ناخودآگاه چگونە عمل می کند مطرح می باشند.

-فرایند تراکم اتصال دو یا چند ایدە یا تصویر بە منظور تبدیل شدن بە یک واحد است.

بەعنوان مثال، یک رویا در مورد یک مرد ممکن است رویایی در خصوص پدر یا شخص عاشق باشد.

مشاهدەی رویایی در مورد خانە ممکن است تراکمی از نگرانی های امنیتی فرد و همچنین نگرانی های وی در مورد ظاهر خود در برابر دیگران باشد.

در نهایت، دستاوردهای علمی و تئوری های بی نظیر این روانشناس برجستە تاثیرات بسیار مفید و بحث برانگیزی بر روی روانشناسی گذاشت بە طوری کە بیشتر دانشجویان روانشناسی او را پدربزرگ فروید صدا می زدند .

فروید اولین کسی بود کە در زمینەی مسائل جنسی تئوری پردازی کردە و زنان را دارای حق مساوی با مردان دانستە کە کوکو چنل او را اولین فمنیست مرد نام بردە است.

منبع: www.the-philosophy.comPM:02:44:05/10/2019
‌ ‌ 1790 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌