بودجە سال آیندە چە تاثیری در اقتصاد ایران خواهد داشت

تنظیم لیلا احمد پناە: 

سیاست در ایران بیشتر بر اساس اهداف ایدئولوژیک شکل گرفتە است و بیشترین انگیزە و هدف حاکمان در سیاست های داخلی و خارجی اشاعە و گسترش مذهب شیعە در خاورمیانە و جهان است و لذا با چنین تفکری جامعه دچار تغیر نمی شود و اقتصاد بیشتر در جا می زنند و مردم مخصوصا قشر جوان گیج و سرگردان و روانی شدە و متحول نمی شوند.

فروش نفت وگاز و واردات کالاهای عمومی وحتی مواد اولیە ساختە شدە در خارج عدم صدور کالاهای تولیدی اقتصاد ایران را بە فضای تجارت کشاندە و تاجران و سرمایە داران این بخش هم با توسل بە باندهای مافیایی ورود و وصدور کالاها را در دست گرفتە و سالانە میلیون ها دلار بە جیب می زنند.

ایران می توانست از بدو انقلاب در ارتقا و پیشرفت و توسعە اقتصادی رویکرد تولیدی و بە دنبال آن ایجاد کارخانەجات صنعتی را برنامە ریزی نماید.

البتە در غیاب تولید و عدم توسعەی اقتصاد صنعتی منابع  تامین منفی در اقتصاد بوجودآید مانند قاچاق کالا، ریاخواری، رایت خواری، دلالی کە بازار ایران را تحت تاثیر قرار دادە و موجب تورم و تجمیع پول در بانک ها ویا نزد اشخاص و قشر ثروتمند جامعە گردیدە است.

ایران از لحاظ کسب در آمد دارای منابع سرشار و متنوع است از جملە گاز، نفت، سنگ های زمینی و مستحکم ، آلمینیوم ،مس،طلا، نقرە و ..... را دارد. بە آب های بین المللی در شمال و جنوب بە ویژە از طرف خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد کە اقتصاد حمل و نقل را شامل می شود.

در بالا بردن تولیدات کشاورزی و صنعتی  شوربختانە ایران با وجود ذخایر و مواد اولیە  و دسترسی بە آب های جهان طی چهل سال گذشتە هیچ گامی در رشد و پیشرفت بر نداشتە است.

وقتی کە دولت نتواند هزینە های عمومی را پوشش دهد دچار بحران شدید اقتصادی  و بە دنبال آن اجتماعی می شود  واز طرف دیگر برای جبران، دولت ناچار بە چاپ اسکناس می گردد و این امر تورم و گرانی را بە دنبال دارد و روز بە روز از قدرت خرید مردم کاستە می شود.

 بنابراین بودجە سال آیندە کە روحانی  رئیس جمهور اعلام کردە  باکسری شدید مواجە خواهد شد  و از سوی دیگر چون اقتصاد ایران رونقی ندارد و تولید وخدمات کلانی هم وجود ندارد و اکثر کارخانجات  دولتی و خصوصی تعطیل است واردات و صادرات هم بە علت تحریم با رکورد مواجە است.

روحانی در مورد بودجە آمارهای درستی را ارائە نمی دهد اما بە فشار روز افزون تحریم های اقتصادی اشارە می کند  و در مجلس بە پارە ای نیازهای مالی دولت اشارە کردە در واقع روحانی بە طور مسخرە و ظالمانە نگاە خوشبینانە  خود را مثل همیشە اعلام کرد، درضمن چون بودجەی سال آیندە با کمبود روبەرو خواهد شد تاثیر بسیار منفی در زندگی مردم بە ویژە اقشار پایینی مانند کشاورزان  وکارگران و کارمندان خواهد داشت و زمینەهای اعتراضات خیابانی و انگیزە ی ایجاد جنبش اجتماعی را فراهم خواهد ساخت و عرصەی زندگی رابر هشتاد درصد از مردم تنگ و غیر قابل تحمل خواهد نمود.


PM:02:41:14/12/2019
‌ ‌ 1301 ‌‌بار دیده شده‌‌