سرعت تخریب در جنگل های کوردستان

آسونیوز- از مجموع جنگل‌های زاگرس در غرب ایران، مساحتی نزدیک به 6 میلیون هکتار را جنگل‌های بلوط تشکیل می‌دهند که از منطقه جنوب پیرانشهر تا استان فارس به صورت یک کمربند قسمت غربی ایران را در برگرفته و نقش بسیار تثبیت کننده‌ ای در تامین امنیت زیستی در فلات مرکزی ایران دارد.

کوردستان هم 374 هزار هکتار معادل 2.5 درصد جنگل‌های کشور را در اختیار دارد و به لحاظ میانگین بارندگی سالانه در مریوان، جنگل‌های این شهرستان از جنگل‌های با کیفیت ایران هستند.

همین شرایط اقلیمی و جایگاه استراتژیک مناسب، باعث شده تا سپاه با دیدگاه زیاده‌ خواهی برای دست یابی به هدف های خود، نسبت به نابودی این سرمایه ملی بی‌ تفاوت بوده و نسبت به تخریب مناطق جنگلی اقدام، و برخی را نیز برای انجام این تخریب‌ها وسوسه کنند.

سپاه به بهانه ی تامین امینت، ولی در اصل برای اقدامات جنایتکارانه از جمله سدسازی های بدون محاسبه، ایجاد پایگاه های نظامی، و احداث سایت های موشکی و پروژه های عمرانی دست به تخریب و نابودی جنگل های کوردستان زده است.

شیوه‌هایشان برای قطع درختان هم جالب است، پوست تنه ی درخت را از پایین آن جدا می کنند تا کم کم خشک شود و سپس به بهانه ی خشک شدن آن را قطع کنند.

فاجعه ی نابودی جنگل ها، پیامد شوم فعالیت های جنایتکارانه و تروریستی سپاه و عناصر وابسته در راستای تخریب اکوسیستم منطقه با هدف کسب سود بیشتر است.


AM:11:21:02/05/2020
‌ ‌ 1034 ‌‌بار دیده شده‌‌