کومەلە و صدیق کمانگر نامی جاودانە در تاریخ مبارزاتی ملت کُرد

مختار احمدی

پس از انقلاب و چیرە شدن مردم ایران بر سلطە شاهنشاهی و استقرار رژیم بە عنوان حکومت جدید، پروسەهای مختلفی در راستای انقلاب فرهنگی و دگرگونی سیاسی و اجتماعی صورت گرفت.

یکی از این ابزارهای تغییر کە رژیم تا کنون از آن بە عنوان اهرم استفادە کردە، صنعت سینما می باشد کە تا بە حال بە شیوە سیستماتیک از آن استفادە نمودە است. سعی و تلاش رژیم همیشە بر این اصل استوار بودە کە چهرە جنبش ملت کُرد کە جنبشی حق طلبانە و دمکراتیک هست را خدشەدار کند. با ساخت فیلم های سینمایی، سریال های گوناگون، فیلم های سینمایی "چ، کانی مانگا، گل ها و گلول ها، حماسە درە شلیر"، در این مینه با صرف هزینە و استفادە از رسانەهای جمعی در راستای اهداف آسیمیلە سیاسی و فرهنگی ملت های تحت ستم در ایران و بخصوص ملت کُرد گام برداشته است.

بعد از پروسەهای جمعی و نشانە گرفتن ارزش های والای انسانی و سیاسی ملت کُرد کە همانا آزادی، دمکراسی و عدالت است، سعی بر آن داشتە کە برنامەهای دکومنتاری مختلف برای خدشە و لکەدار کردن سابقە مبارزاتی رهبران و شخصیت های سیاسی، من جملە رهبران کومە لە گام ها و اقدامات خصمانەای علیه چهرەهای خوشنام و کاریزماتیکی چون کاک فواد مصطفی سلطانی در فیلم سینمایی چ انجام دادە است.

هر چند کە این دست از اقدامات برای رژیم نتیجە معکوس داشتە و بار دیگر چهرە، نام و فعالیت های انسان دوستانە کاک فواد بر سرزبان ها افتاد و

یاد و خاطرات انقلابی کاک فواد بار دیگر برای مردم کردستان زندە شد. در دهەهای گذشتە اهانت و توهین رسانەهای حکومتی بە ارزش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت کُرد بە عنوان اصلی نامتغیر بوده و از هیچ عداوتی در برابر ملت کرد دریغ نکردە است و با بە کار گیری جاش هنر پیشگانی کە رُول و نقش رهبران کومە لە را ایفا نمودە اند این اقدامات را بسط داده، اما هیچوقت بە اهداف پلید خویش نرسیدەاند و این خیانت آنان در تاریخ ثبت خواهد شد.

در دو ماه گذشتە سیمای رژیم با پخش سریالی تحت عنوان "روزهای ابدی" بار دیگر جنبش آزادیخواهانە ملت کُرد را نشانە رفت و این بار تلاش و استراتژی درست کردن تفرقە در میان احزاب سیاسی فعال در عرصە فعالیت های سیاسی و اجتماعی را هدف گرفته و حزب کومە لە کردستان ایران و رهبران جانباختەاش تارگیت و هدف اصلی این دشمنی آشکار حکام ایران با ملت کُرد بودە است
.

در همان بدو انقلاب و خصومت ایدولوژیک رژیم با ملت کُرد از منظرهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دستور کار حاکمیت ایران قرار گرفت و چهرهای خوش نام و نام آشنایی چون صدیق کمانگر، جعفر شفیعی، ایوب نبوی، حسین پیرخضری، یحیی خاتونی، عطا رستمی، جعفر کرد نژاد و سلیمان بلوری و بقیە مبارزین ملت کُرد در دفاع مشروع از خواستەهای انسانی مردم کردستان کماکان در تاریخ ملتمان گم نخواهند شد.

زبان آتشین کاک صدیق کمانگر در برابر نمایندگان دولت کە عبارت بودند از: طالقانی، فروهر، ازغدی و حاج سیدجوادی، هنوز هم در اذهان عمومی آحاد جامعە و برای رهبران رژیم، صدایی رسا و ماندگار است کە باید از رهنمودها و سخنان بُرا و آتشین کاک صدیق کمانگر و بقیە رهبران جانباختە کومە لە استفادە نمود کە چگونە در برابر نمایندگان جمهوری اسلامی در استانداری شهرستان سنندج با سخنان خویش مجلس مذکور را بە وجد آوردە بودند. قشر نوین مبارز کُرد از این رهنمودها برای پیشبرد فعالیت سیاسی خویش بهره برده و این امر را در نظر خواهند گرفت و آنرا سرلوحە کار و فعالیت های روزانە خویش کە همانا دلیری، نترسی و شجاعت بی پایان است، قرار خواند داد.

هدف رژیم از پخش این سریال تلویزیونی "روزهای ابدی" در این برهە زمانی کە خود در داخل و خارج در انزوای کامل می باشد، در نظر دارد کە با تقابل دیسکورس کاک صدیق و حزب کومە لە با سایر جریانات سیاسی و احزاب دیگر، خواستار تفرقە افکنی در میان احزاب سیاسی بوده و مانند شگرد همیشگی خود ایجاد تفرقه بین ملت های مبارز در راستای استمرار دیکتاتوری اش از همە مکانیزم های موجود استفادە نماید.

بازگو کردن جریان ٢٣ تیر در مریوان، گفتگوی نمایندگان رژیم با هیئت نمایندگی ملت کُرد از سکانس های این فیلم دروغین است کە با مطالعە و از دید روانشناسی و گرفتن نبض جامعە سیاسی و مبارز کردستان بدور، و کارایی نخواهد داشت. از کاک صدیق و افکار حزبی کە وی از رهبران شاخص آن بود، گفتمان غالب در این فضای سیاسی و اقتصادی ایران و کوردستان است.

نقش و تاثیرات کاک صدیق و کومە لە در مبارزە علیه رژیم، در دهە شصت تا بە حال این حکومت را وا داشت، تا با ترور کاک صدیق کمانگر و ترور فیزیکی و ترور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مبارزین و صدها نفر از پیشمرگان، بە گمان خویش، ملت کُرد را سرافکندە و بر این باور بوده که این ملت دست از مبارزات حق طلبانە خود خواهند کشید. غافل از اینکە خلاف همە مردگان، جانباختگان ما، نە خاک قادر بە خاموشی آنان است و نە رسانەهای رژیم توان این مهم را دارند کە رهبرانمان را از اذهان عمومی خاموش سازند.

نام هایی همچون کاک فواد، نە با فیلم چ خدشە دار می شود و نە کاک صدیق کمانگر در سریال های پر از دروغ پردازی ها، نفاق و نفی تاریخ بدنام می شود. همان تاریخی کە با خون هزاران نفر از بهترین چهرهای خوش نام و نام آشنایی همچون کمانگرها که هیچ قدرتی قادر بە نفی آن نیست، چون عملکردها و تاثیرات آنان حک شده در تاریخ و هم در قلب های تبندە مبارزان و کودکانیست کە کمانگرها و مصطفی سلطانی های آیندە کردستان هستند.


PM:05:32:27/01/2021
‌ ‌ 1026 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌