قراردادهای کار به مثابه خشکاندن ریشه ی امنیت شغلی کارگران است

تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- با ایجاد قراردادهای گوناگون از جمله قرارداد موقت کاری میان کارگران و کارفرمایان و مالکان کارخانه ها و مراکز صنعتی و غیره، این امر به ابزاری برای اخراج، تعدیل از کار و حتی تهدید و سرکوب کارگران مبدل شد.

قرادادهای موقت و یا قرادادهای سفید امضاء از دهه ی ٧٠ خورشیدی به بعد در ایران مرسوم شد و این موضوع در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در ورطه ی نابودی و ورشکستگی قرار دارد، به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

قراردادهای موقت کار، به حاکم بلامنازع بازار کار تبدیل شده و روند اخراج فله ای کارگران در بخش های مختلف کاری را تسهیل بخشیده است و در این خصوص ارگان های مربوطه و مسئولین حکومتی هم با کارفرمایان و صاحبان سرمایه همدست، و عرصه را بر کارگران تنگ و تنگ تر کرده اند.

اخراج کارگران، عدم پرداخت مطالبات و دستمزدهای معوقه، تعدیل آنان، سرکوب و زندان و شکنجه و عدم نظارت وزارتخانه ی مرتبط و بازرسان سازمان های مربوطه، بی کفایتی دولت های گذشته و کنونی، زدوبند دورن حزبی و جناحی، همه گیری کرونا و ده ها مورد دیگر دست به دست هم داده تا وضعیت معیشتی کارگران در بدترین شرایط ممکن خود قرار گیرد.

در این میان، ضعف قوانین حمایتی از کارگران در دولت و مجلس رژیم جمهوری اسلامی، اخراج کارگران را با قراردادهای موقت و حتی دایم هم تسهیل کرده و دست کارفرمایان را در اخراج و یا تعدیل آنان را بازتر، و زیر پای کارگران را در خصوص امنیت شغلی خالی تر کرده است.


AM:10:45:29/04/2021
‌ ‌ 426 ‌‌بار دیده شده‌‌