اتفاق نظر: ریاست جمهوری در ایران یک صحنه ی خیمه شب بازی است

آرام محمدی

آسونیوز- از بدو استقرار رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، همه ی انتخابات ها در ایران گزینشی بوده و شرایطی که علی خامنه ای و یا نهادهای انتصابی و امنیتی آن اعلام می کنند، معیار سنجش یک رییس جمهور است.

بر همین اساس، چگونگی تعیین رییس جمهوری و یا چیدمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی رژیم، بستگی به گزینش خامنه ای و شرایطی که او برای کاندیدا شدن و یا ریاست جمهوری و دیگر انتخابات در ایران وضع می کند، دارد.

اگر نگاهی به روسای جمهوری گذشته داشته باشیم، روشن است که همه ی آنها در معرض تهدید بوده اند. بدین معنا که، یکی در قدرت با دسیسه ی خودی ها ترور شد، دیگری در حصر و آن یکی تبعید و ... در این مجال باید گفت که، سگ زرد برادر شغال است و همه ی این ها از وابستگان به حکومت بوده اند.

کارشناسان سیاسی و کنشگران مدنی بر این باورند که، در این میان اگر کسی هم تصمیمی بر خلاف خواست های دیکته شده ی حاکمیت اتخاذ کند، به عروسک خیمه شب بازی مبدل می شود.

این امر در واقع به این معناست که، حاکمیت ایران برای بقا و ماندگاری خود و با هدف فریب افکار و اذهان عمومی داخل و خارج از مرزها از هر ظرفیتی از جمله تغییر قانون اساسی استفاده و بهره ی لازم را می برد و جایگاه رییس جمهوری را از مفهوم آن دور می کند.

نتیجه: با این وجود، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و همچنین شوراهای شهر و روستا که همگی برخواسته از یک انتصاب بلامنازع است، به صحنه ی نمایش تبدیل شده و استمرار این امر، و مهندسی شدن انتخابات، ایران را به عمق بحران بیشتر سوق می دهد و تبعات و پیامدهای این دست از اقدامات فراقانونی و تاوان این بی مبالاتی ها را شهروندان می پردازند.

با روی کار آمدن رییس جمهوری آیندهنیز، هیچ دردی از دردهای مردم دوا نمی شود و تنها چهره ی ظاهری رییس جمهوری تغییر می کند و صورت مسئله همان و در بر پاشنه چرخیدن همان...


AM:10:08:25/05/2021
‌ ‌ 387 ‌‌بار دیده شده‌‌