گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: بیان رضایی

گزارش زير تنها گوشه اي از نقض حقوق بشر در كردستان است. اين گزارش آماري از رويدادهاي مرتبط به زندانيان و پايمال كردن حقوق آنان، سركوب فعالان مدني، عدم بي توجهي به زندانيان و سلب آزادي بيان از آنها و همچنين كشتار كولبران و كاسبكاران كُرد و خودكشي هاي پي در پي در كردستان مي باشد.

زندانی:
١- سه شهروند كورد به نام هاي عبيد انوري، جلال قادر زاده و ريبوار چاكداري أهل شهرستان اشنويه در تاريخ  ١٤٠٠/٥/٣٠ به اتهام نامعلومي بازداشت و به زندان ايران در اشنويه منتقل شدند.
٢- فرهاد معروفي فرزند حسن أهل روستاي(علي آباد) از توابع شهرستان اشنويه در تاريخ ٣٠/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است.

٣- ياسين ره آور أهل شهرستان اشنويه در تاريخ ٤/٦/١٤٠٠ به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است.
٤- محمد رسائي ٢٦ساله فرزند رشيد أهل روستاي(سردوش) از توابع شهرستان مريوان در تاريخ ٤/٦/١٤٠٠ به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است.

٥- عظيمه ناصري أهل شهرستان أروميه در تاريخ  ٤/٦/١٤٠٠ به اتهام همكاري با يكي از احزاب كوردي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اين شهر منتقل شده است.
٦- سليمان گولي ٢٥ساله فرزند محمد سليم أهل روستاي(ياپل) از توابع شهرستان ديواندره طي روزهاي اخير به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است.

٧- عطا رحمان زاده أهل شهرستان سقز در تاريخ ٢/٦/١٤٠٠ به دليل پوشيدن لباس كوردي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به ١١ ماه حبس محكوم و به زندان منتقل شده است.
٨- شورش خضر زاده ٤٢ساله فعال سياسي أهل شهرستان بوكان طي روزهاي اخير توسط نيروهاي امنيتي دستگير و به طرز مشكوكي در زندان جان خود را از دست داده است.

٩- حيدر خزري فرزند محمد أهل روستاي(كهنه خان) از توابع شهرستان پيرانشهر  در تاريخ ١/٦/١٤٠٠ به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است.
١٠- شيرزاد مامه ندي أهل روستاي(نه رزيوه) از توابع شهرستان اشنويه در تاريخ ٧/٦/١٤٠٠ به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است.

١١- حيدر عليزاده أهل روستاي(قزناوي) از توابع شهرستان اشنويه در تاريخ  ٧/٦/١٤٠٠ به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي دستگير و به مكان نامعلومي منتقل شده است.
١٢- إبراهيم عليزاده أهل روستاي(تركش) از توابع شهرستان پيرانشهر طي روزهاي اخير به اتهام نامعلومي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان اروميه منتقل شده است.

١٣- دو شهروند كورد به نام هاي فرزاد صادقيان و سيروان ارغواني أهل روستاي(تنگيسر) از توابع شهرستان سنندج طي روزهاي اخير به اتهام نامعلومي به ٦ماه حبس محكوم و به زندان اين شهر منتقل شدند.

کولبر:
١- معروف ادوايي أهل روستاي(سلين) از توابع اورامانات در تاريخ ٢/٦/١٤٠٠ در مرز ته ته مورد شليك مستقيم نيروهاي مرزي قرار گرفته و به شدت زخمي شد.

خودكشي:
١-صبري نعلبندي أهل روستاي(ايرانخواه) از توابع شهرستان سقز طي روزهاي اخير توسط همسرش به آتيش كشيده شد و جان خود را از دست داد.
٢- روشنك حسن علي لو ١٦ ساله أهل روستاي(كوتول) از توابع شهرستان خوي در تاريخ ٣/٦/٤٠٠ به دليل مشكلات مالي به شيوه ي خود سوزي اقدام به خودكشي كرده و به زندگي خود پايان داد.
٣- سهيلا آلخاني ١٨ساله فرزند فرامرز أهل روستاي(آقبرزه) از توابع شهرستان سلماس در تاريخ ٣١/٥/١٤٠٠به دليل مشكلات مالي به خوردن قرص اقدام به خودكشي كرده و به زندگي خود پايان داد.

AM:10:50:30/08/2021
‌ ‌ 243 ‌‌بار دیده شده‌‌