بیکاری و تاثیر آن بر جامعه در شرایط کنونی ایران

حمیده سیجانیوندی

در سال گذشتە مرکز آمار کار ایران اعلام کرد کە تنها ١١٪ درصد در ایران بیکار وجود داد. طبق این آمار، اگر در روز یک ساعت کار بکنیم دیگر شاغل محسوب شدە و از آمار بیکاران خارج می‌گردیم.

چنین تعریفی از دست رفتن بخش قابل توجهی از توان جمعیت کاری و جوان در ایران دلالت دارد. اگر باز هم تصور کنیم هر ساعت دستمزد، ساعتی کار ٣٦٩٦ ریال باشد، عایدی ماهیانە مبلغ ١٥٠٠٠ تومان می شود.

بدین گونە، آمار اعلامی میزان بیکاری در ایران تخمین زدە می شود. آیا این آمار از اعلام میزان بیکاری و رفع معضلات جوانان چیزی می کاهد و یا آن را از بین می برد؟

با این وجود، میزان جرم و جنایت در هر جامعە بیانگر سطح آرامش و سلامت روانی آن جامعە تلقی می شود اما کاهش یا افزایش آن، بە فاکتورهای متعددی مربوط است، که در این مجال بررسی این فاکتورها امکانپذیر نیست.

اما شرایط اقتصادی امروز ایران در شرایطی قرار دارد که، مردم را در تنگنا قرار دادە و معیشت و  زندگی روتین و عادی یک خانوادە از طبقه ی متوسط و شاید هم بالای جامعه را نمی تواند برآوردە نماید. وضعیت خانواده های ضعیف تر و یا کم درآمد جامعه که دیگر جای خود دارد و دربدترین شرایط زندگی را سپری می کنند. 

اما و متأسفانە بە دلیل ضعف اقتصادی و آمار لجام گسیختە بیکاری و نیز شیوع و وفور انواع مواد مخدر که توسط خود سپاه و نهادهای امنیتی بسط داده شده، گسترش کرونا و دهها معضل دیگر، مشکلات جوانان امروز ایران روز بروز سیر صعودی را می پیماید.

موضوع مهمتری کە در ایران علاوە بر بیکاری و معضلات اقتصادی دامنگیر مردم شدە، تبعض در اشکال متفاوت مانند زبان، فرهنگ، نژاد، مذهب و... می باشد کە از بزرگترین دغدغە های جامعە نیز هست.

حال اگر نگاهی هرچند اجمالی بر مراکز تولید، کارگاه ها، عمران و آبادانی شهرها، خدمات و ... بیندازیم، کردستان در مجموع، چند درصد از آنها را شامل شدە است؟

در کردستان و مناطق کُردنشین علیرغم سپری نمودن مراحل تحصیلی عالی و کسب مدرک با رتبە بالا توسط جوانان، اما تبعیض های گوناگون و موانع ایجاد شدە ساختاری مانع جذب آنها در بازار کار و در نهایت روی آوری بە خیل بیشمار معضلات اجتماعی و هرز رفتن عمر و تلاش جوانان شدە است.

ضعف مدیریتی، نبود پروژە و طرح های بلند مدت و یا کوتاه دورەای عدم رشد و تولید، اقتصاد ورشکسته، بی کفایتی و سوء مدیریت مسئولین، همواره مردم اقصی نقاط ایران و بویژه شهروندان و جوانان کُرد را بر سر دوراهی و ناامیدی قرار داده و تا کنون هیچ تمهیدات و راه برون رفتی برای رفع موانع پیش رو، نه در دولت های گذشته و حتی کنونی ارائه نشده و تنها به گفتار درمانی بسنده می شود.

علیرغم همه ی موارد، می توان با جذب استعدادها و شکوفا نمودن آن و فراهم نمودن زمینە برای حضور جوانان، تولید، تأمین و صدور کالا، علاوە بر رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، رفاە عمومی، ایجاد ثبات در زندگی و امید بە آیندە را در جامعە و بالاخص در میان جوانان زنده کرد، اما تجربه و آزمون این حکومت، واقعیات دیگری را نمایان می کند.


PM:06:59:28/09/2021
‌ ‌ 385 ‌‌بار دیده شده‌‌