شکست انتخاباتی احزاب وگروه های نزدیک بە رژیم اسلامی و بحران مشروعیت

مختار احمدی

در سالیان اخیر و بە شیوە ممتد رژیم اسلامی در راستای اجندای سیاسی و ایدئولوژیک خویش با دخالت در امورات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای منطقە داشتە است.

در کشورهای یمن، سوریە، افغانستان، لبنان و عراق با ترویج شیعەگری و سیاست تفرقە افکنانە بین میلیت های مختلف در این کشورها سعی بر آن داشتە کە هژمونی خویش را از طریق گروه های نیابتی خویش بر آن مناطق بیشتر کند.

در هر کشوری کە دخالت های رژیم مسجل و آشکار بودە باشد، مردم جامعە آن کشورها رویکردی دیگری در برابر رژیم در پیش گرفتەاند. بعد از آزادی عراق و سرنگونی رژیم بعث و در دست گرفتن ادارە امور سیاسی، قسمت بزرگی ازعراق توسطگروه های شیعە عراقی ٨ سال نخست، فضای دمکراسی کە در واقع باید آنرا سالهای طلایی گروه های شیعە نامبرد، سرمست از دمکراسی و درآمد میلیاردی ناشی از فضای موجود با طیار کردن خود و نیروهای میلیشایی نزدیک بە اسلام سیاسی فندمنتال و گروه های زیر مجموعە بدون توجە بە خواستە و مطالبات مردم بە قدرت افروزی خویش ادامە دادند.

این غرور کاذب و سرمستی کارتُنی رهبران شیعە عراقی، مردم عراق در دمکراسی و پروسە انتخاباتی جوابی قاطع و نە بزرگی بە دوستداران رژیم اسلامی دادند. احزاب و گروههایی مانند حکمە، بدر، دولت قانون کە زیاد بە رژیم اسلامی نزدیک بودند، سنگین ترین شکست انتخاباتی خویش را بعد از پروسە آزادی عراق بە خود دیدەاند.

این شکست سنگین هادی عامری از نزدیک ترین چهره های شیعە بە رژیم اسلامی است کە امروز در کنفرانس خبری نتیجە انتخابات را نپذیرفت و آنرا تقلب گستردە در انتخابات خواند و از گفتن واقعیت و علل شکست گروه های شیعە دوری جست.

در تقابل آن، احزابی کە از رژیم اسلامی برائت داشتند مانند صدریها بە رهبری مقتدا صدر و گروه های سنی مذهب بە رهبری محمد حلبوسی در لیست تقدم و لیست عزم هرکدام تا این لحظە با داشتن ٧٣، ٣٧ و ١١ ، و حزب دمکرات بە رهبری بارزانی ٣٢ نمایندە بیشترین آرا و نمایندە را از آن خود کردەاند.

نتیجە این انتخابات مسج سیاسی قابل فهم بە احزاب و گروه های سیاسی موجود در سراسر عراق است کە باید رویکردی دیگر و نگرشی مختلف و با فاصلە گرفتن از نزدیکی از رژیم اسلامی می توانند بە جامعە سیاسی عراق بازگردند. در سالهای اخیر و با درکی کمتر، بعضی از گروه های اسلامی با تغییر نام حزب، اقدامی در راستای توجە بیشتر بە خواسته های مردمی و خروج نمایشی از ایدئولوژی اسلامی با این تغییر نام و تاکتیک نتوانستند مانند انتخابات سال های گذشتە آرای مردمی را بە خود جلب کنند و در کردستان هم این احزاب با بە دست آوردن ٥ نمایندە افت چشمگیری نسبت بە سالهای پیشین داشتە اند.

عدم مشروعیت رژیم اسلامی در داخل ایران بە مرزهای خارج از آن نیز سرایت کردە کە با توجە بە سرمایگذاری کلان در این کشورها، احزابی هم کە در رکاب رژیم بودند، دچار بحران مشروعیت و یکی پس از دیگری با ادامە سیاست های پیشین در صحنە سیاسی خارج می شوند.

شب گذشتە اسماعیل قاآنی همانند قاسم سلیمانی در وضعیت های قرمز و اورژانسی کە منافع کلان رژیم بە مخاطرە می افتاد، بە عراق و کشورهای منطقە سفر می کرد.

قاآنی هم بە عراق رفت و با رهبران شیعە و یاران شکست خوردەاش جلساتی داشت کە با واکنش مقتدا صدر روبرو شد و از طریق شبکەهای مختلف در کنفرانس خبری بعد از انتخابات از کشورهای منطقە و سفارتخانەهای مطبوعشان خواست کە در نتیجە انتخابات عراق دخالت نکنند کە تلویحا روی سخنانش با رژیم اسلامی بود.

نتیجە انتخابات اخیر نشانگر این است کە سیاست های منطقەای رژیم روبە زوال و نابودی است و با صرف پول های کلان و پروژەهای گوناگون نتوانستە جای در دل افراد جامعە باز کند، همانند داخل ایران رژیم گریزی و پرهیز از ایدئولوژی اسلامی، برنامەها و سیاست های رژیم بە عنوان ضد ارزش در حال ترقی است و خواستهای مردم و نسل جوان در پی جامعە مدرن و بە دور از هرگونە سکتاریزمیست کە رژیم ها و احزاب توتالیتر منجملە رژیم اسلامی خواهان ادامە آن هستند.

برای مردم و ملیت های تحت ستم در ایران هم پیروز این انتخابات هستند چون شکست های پی در پی رژیم در سیاست خارجی و لغو سفر رئیسی بە اسکاتلند در پی فشار خانوادە قربانیان سال٦٧ بە نفع جبهە آزادیخواه ایران تمام شدە و این شکست ها در آیندە هم قابل پیشبینی است. رژیم با مانوڕهای نظامی مشترک ارتش و سپاه پاسداران و صرف بودجەهای کلان و روح آتش افروزی ودخالت های منطقەای در پی بحران زایی است، تا در پوشش بحران خارجی، بحران های داخلی را سرکوب نماید.


PM:07:02:12/10/2021
‌ ‌ 787 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌