گزارشی کوتاه از نقض حقوق بشر در ‌‌آبانماه ١٤٠٠ در کردستان

تهیه و تنظیم: تریفه زارعی

زندانی:

در تنگنای این روزها که همه بر آن واقفیم و فقر، بیکاری و دغدغه معیشت سایه خود را بر این ملک و دیار گسترانیده، کردستان هم جدای از این تنگناها نبوده و شاخص های فلاکت و فقر به گواه آمارها موید وضعیت بسیار بد کردستان در این روزها است. در چنین فضای نومیدانه‌ای متاسفانه بازداشت گسترده برخی از فعالان و جوانان کُرد نگرانی خانواده ها و جامعه کردستان را دو چندان کرده و فشارهای خارج از قاعده و قانون امنیتی مزید بر وضعیت نامناسب معیشتی عرصه را تنگ تر و فشارهای روحی و روانی را بر همگان تشدید کرده است.

این گونه برخوردها و بازداشت‌های فله ای در تضاد با وعده های رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه است که در چند ماه اخیر بارها در تریبون‌های رسمی به مردم وعده می دادند.

١- فردین مولودی ٣٥ ساله، اهل سنندج، در تاریخ ٢٣/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢- لقمان قادری اهل پسوه ساکن پیرانشهر، در تاریخ ٢٩/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٣- مریم صادقی اهل سنندج، در تاریخ ١/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٤- هیمن ارزن اهل پیرانشهر، در تاریخ ٢/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٥- شعیب محمودی ٤٣ ساله، اهل روستای (میروا) از توابع شهر سنندج، در تاریخ ٤/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٦- بهاالدین مصطفی نژاد ٣٠ ساله، اهل روستای (برکمران) از توابع پیرانشهر،(در تاریخ ١٦/٥/١٤٩٩، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تا کنون اطلاع دقیقی در دسترس نیست.)

٧- عزیز قادر تاج اهل اشنویه، در تاریخ ٦/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

٨- دو شهروند کوُرد به نامهای محمد خالدی و فرزند ١٦ ساله اش احمد خالدی اهل روستای (سگریک) از توابع شهرستان چالدران، در اوایل آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٩- نوید کهنه پوشی ٣٠ ساله، اهل مریوان، در تاریخ ٩/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٠- سینا مینایی و عبدالله یوسفی دو نوجوان ١٨ ساله، اهل روستای (سوجه) از توابع اشنویه، در تاریخ ١١/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

١١- انور شیخه ٤٥ ساله، اهل روستای (پسوی) از توابع شهرستان پیرانشهر، در تاریخ ١١/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٢- بهنام مرادی ٢٥ ساله، اهل روستای (بلچه سور) از توابع مریوان، در تاریخ ١٢/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منقل شده است.

١٣- ایرج عبادی ٣٧ ساله، اهل سنندج، در تاریخ ١٦/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٤- عمر شریفی ٧٠ ساله، اهل بوکان، در تاریخ ٢٠/٨/١٤٠٠، در منزل شخصی اش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٥- سه شهروند کُرد به نامهای ایوب مینایی، جمال عزیزی و سامان خسروی اهل روستای (پیر عمران) از توابع شهرستان سقز، در تاریخ ٢٠/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

١٦- عبدالله مهجور و محمد مهجور ٥٥ ساله و ٣٦ ساله، اهل روستای (ملقرنی) از توابع شهرستان سقز، در تاریخ ٢٠/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

١٧- پنج شهروند کُرد به نامهای فرید درخشانی، کیوان مینویی، عبدالرحمان افشار، ادریس بهرامیان و محمد احمدی اهل روستای (نی) از توابع مریوان، در تاریخ ٢٢/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

١٨- عبدالرحمان اشتک اهل روستای (نی) از توابع مریوان، در تاریخ ٢٢/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٩- ١٤ شهروند کُرد به نامهای صلاح پزشکی، رفیق پزشکی، مناف (وفا) پزشکی، بهزاد پزشکی، کریم پزشکی، ابوبکر پزشکی، لقمان پزشکی، احمد پزشکی، فرهاد پزشکی، فرزاد پزشکی، ارسلان پزشکی، کامران پزشکی، جمال مروتی و عثمان محمدپوراهل شهرستان بانه، در تاریخ ٢٢/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٢٠- کریم فروزش اهل (نجنه) از توابع شهرستان بانه، در تاریخ ٢٢/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢١- چهار شهروند کُرد به نامهای سیوان منبری، آرش منبری، زانیار منبری و میلاد منبری اهل روستای (نیر) از توابع سنندج، در تاریخ ٢٣/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٢٢- آرام مرادیان اهل روستای (تنگیسر) از توابع سنندج، در تاریخ ٢٣/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢٣- شراره اسماعیلی ١٧ ساله، اهل شهرستان سردشت، در تاریخ ٢٤/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢٤- آرمان زاهدی ٢٣ ساله، اهل روستای (پیرعمران) از توابع شهر سقز، در تاریخ ٢٤/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢٥- علی مولانیا ٥٣ ساله، اهل روستای (گولان) از توابع شهرستان سردشت، در تاریخ ٢٤/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

٢٦- جهانگیر ساغرنیا ٣٣ساله، عضو انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر، در تاریخ ٢٦/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢٧- خبات ختیال ٤٠ ساله، عضو انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر، در تاریخ ٢٦/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢٨- زاگرس رشیدی اهل روستای (چومان) از توابع شهرستان بانه، در تاریخ ٢٦/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢٩- مهدی پارسنگ٣٠ ساله، اهل شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه، در تاریخ ٢٧/٨/١٤٠٠، متوسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٣٠- میلاد هاتف اهل پیرانشهر، در تاریخ ٢٧/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٣١- سه شهروند به نامهای اسعد حاجی رسولی، محمد حاجی رسولی و ادریس حاجی رسولی اهل روستای (آلی کند) از توابع شهرستان بوکان، در تاریخ ٣٠/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاه پاسداران بازداشت شدند.

کولبر:

برای اشخاصی که از نزدیک با مساله ی کولبری و کاسبکاری یا آنچه در اصطلاح به آن قاچاق کالا گفته می شود، آشنا نیستند. شاید این ذهنیت وجود دارد که مساله‌ایی جهانی است و همه دولت های جهان برای مبارزه با آن طبق قوانین داخلی خود اقداماتی را انجام می دهند و این چیزی که همه بر آن اجماع نظر دارند. اما نکته ی اصلی و هدف از این گزارش مساله ی کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکارانی است که به بهانه‌ی مبارزه با قاچاق کالا روزانه مورد هدف نیروهای نظامی ایران قرار گرفته، و کشته یا زخمی می شوند. با وجود اینکه معضل اقتصادی قاچاق کالا در همه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد، اما مرزهای کُردستان از پرخطرترین مناطق دنیا برای شهروندان است که روزانه به خاطر فقدان فرصت های شغلی به کولبری روی می آورند و در این راه کشته می شوند.

در طول چند سال گذشته با تحقیقی میدانی در شهرها و روستاهای مختلف کردستان از سوی تعدادی از فعالین مدنی کُرد این واقعیت آشکار شده که مساله‌ی کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد مساله ایی نوظهور نیست و از اوایل دهه‌ی هفتاد به بعد این کشتار به صورت سیستماتیک آغاز گشته است. بعد از پایان جنگ ایران و عراق و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی، در دهه‌ی هفتاد شمسی هر از گاهی اخباری در مناطق مختلف کُردستان مبنی بر کشته یا زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کُرد پخش می شد، ولی در نهایت در سال ۸۱ با تاسیس "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" حملات مرگبار به کولبران در مرزهای کردستان نسبت به گذشته روند صعودی یافت. نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران بویژه سپاه با داشتن اختیارات تام برای تیراندازی مستقیم به کولبران و کاسبکاران کُرد سالانه دهها تن از این قشر و حتی شهروندان عادی را به بهانه‌ی مبارزه با قاچاق کالا به قتل می رساند.

١- در تاریخ ١/٨/١٤٠٠، شش کولبر بر اثر واژگونی خودرو در گردنه هورامان، که سه کولبر با اسامی حامد عبداللهی، جبار اسدی، بختیار ایوازه اهل روستاهای (قلاشیخان و توه سوران) کشته و سه کلبر دیگر زخمی شده اند.

٢- ارکان مصطفایی ٢٥ ساله، اهل نوسود، در تاریخ ١٠/٨/١٤٠٠، در ارتفاعات شوشمی از توابع بخش نوسود واقع در شهرستان پاوه مورد شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و از ناحیه شکم به شدت زخمی شده است.

٣- هیمن ابراهیمی اهل روستای شلماش از توابع سردشت، در تاریخ ١٢/٨/١٤٠٠، بر اثر انفجار مین در نوار مرزی دوله بی سردشت از ناحیه پا به شدت مجروح شده است.

٤- بهرام رضایی اهل سنندج، در تاریخ ١٣/٨/١٤٠٠، در مرز هنگژال بانه با قنداق تفنگ، مشت و لگد، مورد ضرب و شتم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

٥- محمد خدایی ٢٨ ساله، اهل روستای (کانی سیف) از توابع بانه، در تاریخ ١٣/٨/١٤٠٠، در منطقه مرزی ساردوا شهرستان بانه مورد شلیک مستقیم نیروهای مرزی قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

٦- کریم خنده دار اهل روستای (میرشیخ حیدر) از توابع شهرستان سردشت، در تاریخ ١٧/٨/١٤٠٠، مورد شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی رژیم در ارتفاعات مرزی (دوپزه) واقع در مرز کیلی سردشت قرار گرفته و به شدت زخمی شد.

٧- آروین شوکتی ١٨ ساله و (یاسین کریمی) اهل شهر صاحب از توابع شهرستان سقز، در تاریخ ٢٣/٨/١٤٠٠، بر اثر انفجار مین در مرز هنگه ژال بانه زخمی شدند.

٨- سروش رحمانی١٥ ساله، اهل روستای (هانی گرمله) از توابع نوسود، در تاریخ ٢٦/٨/١٤٠٠، به دلیل فقر و مشکلات مالی و کشته شدن قاطرهایش توسط نیروهای باجگیر هنگ مرزی، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٩- سه کولبر به نامهای محمد کریم، محمد عایشی و اسکندر از اهالی شهرستان مریوان، در تاریخ ٢٨/٨/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی ایران مستقر در پاسگاه مرزی (وشکه لان) بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٠- صلاح الدین علی ویسی اهل ثلاث باباجانی، در تاریخ ٣٠/٨/١٤٠٠، در ارتفاعات نوسود، مورد شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.

خودکشی:

علل و ریشه ی خودکشی های پیایی در میان طیف های مختلف سنی در شهرهای مختلف کردستان، بر می گردد به بی تدبیری و سوء مدیریت ارگان های مربوطه و دولت و در نهایت حاکمیت ایران در قبال جان و مال شهروندان.

جامعه شناسان و کنشگران مدنی بر این باورند که، فقر، بیکاری، افسردگی، ناامیدی به آینده به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان اعم از پسر و دختر، بیکاری های طولانی مدت و بیماری کرونا از عمده ترین دلایل خدکشی ها در کردستان هستند.

رژیم جمهوری اسلامی در کلیت خود پایبند به هیچ اصول و مبانی اخلاقی، انسانی و قانونی نیست و به روال همیشگی، مردم را قربانی سیاست های ایدئولوژیک و تمامیت خواه خود می کند. رژیم توتالیتر ایران برای بقا و ماندگاری خود از هر وسیله و ابزار ممکن استفاده ی ابزاری و فراقانونی می کند و در این میان، فعالین طیف های مختلف و اصناف گوناگون و در نهایت ملت کُرد به سبب نگاه امنیتی و نظامی حاکمیت ایران به کردستان، با تعدی، تعرض و کشتار روزافزونتری مواجه هستند.

اما شهروندان کُرد با درایت و هوشیاری و همچنین مقابله به مثل در مقابل این حکومت تا دندان مسلح، تا تحقق آرمان های خود ایستادگی خواهند کرد.

١- پروین بابایی اهل ثلاث باباجانی، در تاریخ ٤/٨/١٤٠٠، به علت مشکلات روحی و روانی ناشی از فشار زندگی اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٢- پریسا زندی ٢٣ ساله، اهل سنندج، در تاریخ ١٠/٨/١٤٠٠، به شیوه ی حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٣- یک سرباز کُرد به نام نریمان شهبازی اهل شهرستان تکاب، طی روزهای اخیر، در بندرعباس با شلیک گلوله اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٤- رحیم نصراله پور٣٢ ساله، اهل بوکان، در تاریخ ١١/٨/١٤٠٠، به دلیل مشکلات زندگی و فشار روحی، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٥- امید مظفری اهل شهرک (نوشین شهر) از توابع شهرستان ارومیه، در تاریخ ١٢/٨/١٤٠٠، با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٦- عزیزه(شعله)نجاری اهل سقز، در تاریخ ١٤/٨/١٤٠٠، به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٧- نیشتمان شجاعی ٤٠ ساله، اهل پیرانشهر، طی روزهای اخیر، به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٨- الینا صادقی ١٤ ساله، اهل شهرستان کامیاران، در تاریخ ٢٤/٨/١٤٠٠، به دلیل مشکلات خانوادگی از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٩- محمد رحیمی ٢٠ ساله، اهل روستای (بوریدر) از توابع شهرستان مریوان، در تاریخ ٢٧/٨/١٤٠٠، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

١٠- آتیا علیزاده ٤٥ ساله، اهل روستای (قورمک) از توابع شهرستان ارومیه، در تاریخ ٢٩/٨/١٤٠٠، به دلیل مشکلات مالی با آتش زدن خود اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.


PM:02:59:22/11/2021
‌ ‌ 236 ‌‌بار دیده شده‌‌