زنان تابو شکن در کردستان

آرام محمدی

آسونیوز- در شرایطی که حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از بدو استقرار تا کنون، کرامت زنان و دختران را به سُخره گرفته و در همه ی امورات، از جمله ورود به ورزشگاه ها، عدم اجازه انتخاب رشته تحصیلی و ادامه ی تحصیل، عدم حق طلاق، عدم حق حضانت، عدم اجازه مسافرت و ورزش و دیگر موارد، آنان را در تنگنا قرار داده، زنان و دختران در کردستان، سالیان متمادی است که تابوی ارتجاع و کهنه پرستی را شکسته اند.

در این میان کومه له، به عنوان جریانی آزادیخواه که معتقد به تساوی حقوق میان زن و مرد بوده و هست، توانست در برهه ای تاریخی از زمان که تنها اندکی سال از مستقر شدن رژیم جمهوری اسلامی گذشته بود و فرهنگ تزویر و مردسالاری که از دستاوردهایش بود و با قوانین تحمیلی و ضد زن در ایران و بویژه در کردستان آمیخته بود، در مقابل همه ی خشونت های عریان علیه زنان ایستاد.

با این وجود، کومه له از یک طرف توانست زنان و دختران را به میدان سیاسی و نظامی در کردستان سوق دهد و پرچمدار این امر باشد و از سوی دیگر، این گام تاریخی را برتارک تاریخ به ثبت رساند و مسیر مبارزه در تمامی عرصه ها را برای زنان و همچنین مردان و بالاخص نسل جوان هموار کرد.

ورود زنان به عرصه ی سیاست و مبارزه برای احقاق حقوق در کردستان، آنان را برای تحقق خواسته هایشان جسورتر کرد و بر همین مبنا بستر و فضایی مهیا شد که، تاثیر این مهم در دیگر نقاط ایران نیز به روشنی ملموس و مشهود باشد.

تابو شکنی و شکسن شاخ تحجر و ارتجاع توسط زنان در کردستان که با ابتکار و تلاش کومه له محقق شد و تا کنون نیز به طور مستمر ادامه دارد، نشانگر همت خستگی ناپذیر زنان و دختران کردستان با هدف رهایی از زیر یوغ آپارتاید جنسی و استبداد تحمیلی حاکمیت ایران است.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که، جامعه ای سرزنده و پویا است که، زنان در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نقش و رُل پر رنگ و سازنده ای در همه ی عرصه ها ایفا نمایند.


PM:03:50:28/01/2022
‌ ‌ 318 ‌‌بار دیده شده‌‌