اتهامات بی اساس و سناریوسازی علیه کومەلە و ملت کُرد

مختاراحمدی

سالیان متمادیست کە رژیم اسلامی با سیاست خصمانە افراطی کە ویژگی نامتغیر همە حکومت های توتالیتر است، با جنبش آزادیخواهانە ملت کُرد تقابل نمودە و از هر فرصتی برای ضربە زدن بە آن استفادە، و در کنار ترور و حملات نظامی از تبلیغات وسیع و سلطە بر افکار عمومی نیز دریغ نکرده است.

از عمده ویژگی های توتالیتاریزم، تبلیغات وسیع و سنگین دروغین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، بحران‌سازی، دشمن‌تراشی، ترور شخصیت، ترویج دیدگاه حفظ قدرت به هر قیمت، حذف اندیشه‌های متفاوت و ایدئولوژی‌ها و افکارهای مخالف خود، ترویج فرهنگ حذفی و خودپرستانه، ایجاد فضای رعب و وحشت، زندان، شکنجه، سانسور شدید خبری و استفادە حداکثری از آن برای بی‌حیثیت نمودن مخالفان از طریق ساخت فیلم‌ها و مستندات جعلی تبلیغاتی است.

حکومت های مستبد و توتالیتر همیشە برای ماندن خویش بر کرسی و تداوم سلطە بر ملتها از تاکتیک، شگرد و روشهای مختلف سرکوب استفادە کردەاند. رژیماز همان بدو تولد با فرافکنی و دروغ پردازی های مهندسی شدە بە بهانە "زندانی بودن عدەای از مسلمانان" درمسجد جامع سنندج و جوسازی روزنامە اطلاعات با پررنگ کردن سخنان ٢٨ مرداد خمینی مبنی بر اینکه "می خواهند اسلام را در کردستان محو کنند" اذهان و افکار عمومی را آمادە و بسیج کرد کە حملە همە جانبە را به مردم کردستان آغاز کنند.

حملە و فتوای خمینی چنان از روی کینه و بغض و غرض ورزی بود کهغافل از اینکە کردستان راە دریایی ندارد، بە نیروی دریایی باقیماندە از ارتش شاهنشاهی دستور داد بە کردستان حملە کنند. این شیوە رفتار غیر دمکراتیک با تداوم عمر رژیم و رشد تکنولوژی و آگاهی مردم جامعه، با تغییر روش قالبی نوین به خود گرفت به طوری که با تمرکز بر ابعاد سایبری و راەاندازی انواع اتاقهای فکر با ابعاد گستردە از منظرهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت های سرکوبگرانە خویش را بە پهنای کردستان و ایران گستراند.

در سالهای اخیر سناریوسازی و ارتباط دادن فعالان زیست محیطی، معلمان و صنفهای مختلف بە سازمانهای اطلاعاتی کشورهای مختلف مانند امریکا، اسرائیل، بریتانیا و فرانسە به شکلی کودکانه، از بازی های نخ نمای رژیم شده که دیگر هدف اصلی آن بر همگان عیان شده است و در میان اذهان خریداری ندارد.

تعامل غیر اخلاقی با کیس سعید امامی و همسرش فهیمه دری نوگورانی که در جریان پرونده مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی در سال ۱۳۷۷ دستگیر شدند و به احتمال زیاد در بازداشتگاه توحید تحت بازجویی قرار گرفت نشان می‌دهد که چگونه بازجویان، برای اینکه بتوانند این سناریوی تکراری را که عده‌ای از عناصر در وزارت اطلاعات، قتل‌ها را به دستور موساد انجام داده‌اند، ثابت کنند.

متهمان را تحت فشار شدید قرار دادند که به داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و روابط همجنسگرایانه اعتراف کنند. فیلم‌هایی که از بازجویی فهیمه دری نوگورانی منتشر شده و صحت آن توسط مقامات رسمی تایید شده است، جزییات تکان دهنده‌ای را درباره نحوه، روند و اهدافی که تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی از طریق تکیه بر روابط جنسی آنها دنبال می کند در شبکەهای اجتماعی قابل دسترس است.

در این فیلم‌ها، به وضوح دیده می‌شود که فهیمه دری نوگورانی در ابتدا داشتن هر نوع رابطه خارج از ازدواجی را با این جمله که «حاج آقا من یه زن شوهردارم ارتباط با نامحرم حرامه»، انکار می‌کند. ولی بازجو در سخنان رکیکش می گوید «می برمت اسرائیل». دیدیم کە چگونه در روند بازجویی‌ها، وی به شکلی درهم می‌شکند که نه تنها به داشتن رابطه جنسی با همکاران همسرش، بلکه حتی به داشتن رابطه با پسر خود نیز اقرار می‌کند. فهیمە با خواست بازجوها به دست داشتن در انفجارهای مختلف و جاسوسی برای سیا و موساد هم اعتراف می‌کند.

نکته ای که همواره باید بدان توجه داشت این است که، اساسا هدف رژیم از مطرح کردن اتهامات جنسی به هر فرد در دسترس غیرمرتبط با واقعه ی موردنظر، چنین است:

۱- عنوان کردن اتهامات جنسی و اخلاقی همواره اولین گام برای جلب توجه تمامی اقشار جامعه است، چرا که اذهان عمومی در ایران برای اخبار اتهاماتی از قبیل همکاری با دولتهای متخاصم و همکاری با احزاب به گفتەی رژیم، تروریستی، کوچکترین اهمیتی قائل نیست چرا که نظام حاکم فعلی حس ناسیونالیسم برای ایرانیان به جای نگذاشته است که از رخنه ی خارجی احساس خطر کنند. از این رو چنین اخباری نمیتواند اذهان را علیه فرد مورد نظر همراه ساخته و جوسازی رسانه ای را موثر سازد. بنابراین از اتهاماتی استفاده می کنند که مورد انزجار عموم باشند، نظیر انحرافات جنسی.

٢- زمانی که جامعه فرد را به عنوان یک منحرف جنسی و اخلاقی پذیرفت و چهره ی فرد در جامعه تخریب شد، تغذیه ی افکار عمومی با سایر اتهامات جعلی، آسان تر شده و نسبت دادن اتهامات دیگر به فرد مورد نظر که اتفاقا بار حقوقی سنگین تری دارند، در حاشیه قرار گرفته و سبب می شود به واسطه ی جوسازی اولیه، اذهان عمومی این اتهامات را کمتر زیر سوال ببرند.

البته چنین روشی در جوسازی رسانه ای از بعد دیگر، از شخصیت سناریوسازان حکومتی نیز منشأ می گیرد. در جامعه ای که متجاوزان و بیماران جنسی در قدرت هستند، سناریوهای جنسی همواره برای حکومت و پیروانش جذاب است!

در سوی دیگر ماجرا، اعترافات اجباری مازیار ابراهیمی نیز، از دیگر قربانیان دستگاههای امنیتی رژیم، کە با گرفتن اعترافات اجباری وی را منتصب بە موساد و سازمان سیا کردند، از دیگر اقدامات رژیم در اتهام زنی و جوسازی رسانه ای علدح ملت کُرد است.

در روزهای اخیر تعدادی از پیشمرگان حزب کومەلە کردستان ایران در منطقه سوما و برادوست در اقدامی غیر انسانی دستگیر شدند و رژیم در رسانەهای خود و اطلاعیە شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد کە پیشمرگهای کومەلە از عوامل موساد بوده و در حین انجام عملیات در نقاط حساس رژیم دستگیر شدەاند. کە این سناریو یادآور سناریوی کیس سعید امامی و همسرش است.

سوال اینجاست: چرا اسرائیل و چرا در این مقطع زمانی؟

روشن است که چنین اتهاماتی که به حزب کومەلە کردستان ایران و دبیر کل آن رفیق عبداللە مهتدی زدە شده اهداف دیگری را دنبال می کند.

همانگونە کە همگان بر آن واقفند، رژیم در داخل ایران دچار شکست های امنیتی شدە و حتی در ماه اخیر عدە زیادی از فرماندهان سپاه به جرم جاسوسی برای موساد دستگیر شده و تا این لحظه در زندان اوین تهران و زندان رجایی شهر زیر شکنجە، بازخواست و فشار بازجویان رژیم هستند.

ماجرای کاترین شکدم روزنامەنگار یهودی تبار کە تا بیت خامنەای نفوذ کرد، رسوایی دیگری برای رژیم بود کە بعد از آن ماجرا حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه کە مسئول حراست از بیت خامنه ای را از ریاست آن برکنار کردند. ترور فخری زادە،داشمندان هستەای و نیروهای دست اندرکار در پروژەهای موشکی و نظامی، شکاف امنیتی در لایەهای نظام را تائید و شکستهای پی درپی امنیتی و نظامی را برای رژیم رقم زد به طوری کە جبران این نیروهای کارآمد برای ادامە پروژەهای رژیم بس دشوار و زمان بر خواهد بود.

اگر از منظرهای مختلف سیاسی و امنیتی بە رخدادهای ایران نگاە کنیم، می بینیم کە چە در داخل و چە در سطح بین المللی رژیم متحمل شکستهای مختلفی گردیدە کە برای جبران آنها نیاز بە سناریوسازی دارد و دستگیری این رفقای کومەلە هم بهانەای برای اجرای پروژەهای سناریوسازی علیه جنبش دمکراتیک ملت کُرد بوده و همچنین خوراک رسانەای خوبی برای بە راە انداختن شانتاژهای گوناگون در راستای پیروزی وزارت اطلاعات است، کە نمایشی از اشراف اطلاعاتی خود را برای موافقان رژیم پیاده کرده و منتقدین خودی را هر چند موقت، ساکت نماید.

هدف گرفتن رفیق عبداللە مهتدی، ناشی از ترس رژیم از نفوذ، جایگاە سیاسی و ایفای نقش ایشان بە عنوان موفق ترین پل ارتباطی میان اپوزیسیون کُرد و اپوزیسیون سراسری ایران است کە بویژه در یک سال اخیر نقش بسزایی ایفا کردەاست.

همە خوانندگان، بر این جملە رهبران رژیم واقفند کە همە جنبشهای ملی دمکراتیک ملیتهای تحت ستم در ایران از دیدگاه آنها همیشە بە عنوان ایادی استکبار، اسرائیل، عربستان و سایر کشورها نسبت دادە شدە و بارها در رسانەهایشان بدین صورت از آنها یاد شده است.

با این سناریوی جدید، سران رژیم خواهان آن هستند کە بە جامعە ایران و کردستان نوعی بدبینی تزریق کنند کە احزاب سیاسی و مبارز وابستگان سایر کشورها بوده و اهداف دیگری را در ایران دنبال می کنند کە چنین تفکری از بنیان غلط و کذب محض است.

ملت کُرد اجازه نخواهد داد رژیم از جنبش بر حق آنان به عنوان طعمەای برای پوشاندن ضعف اطلاعاتی خود و پر کردن شکاف میان حکومت و پیروانش که به صورت فزاینده ای در حال تعمیق است، استفاده نماید.

گرفتن اعترافات اجباری کە در اطلاعیەهای مکرر وزارت اطلاعات بە آن اشارە شدە نادرست و دور از حقایق است کە مردم ایران و کردستان با آن آشنا و برایشان هم قابل درک و هم باورکردنی نیست.

ملت کُرد و حزب کومەلە کردستان ایران با این سناریوهای نخ نمای حکومتی، هرگز از دادخواهی و پیگیری خواستەهای دمکراتیک و عدالتخواهانە خویش، نه تنها عقب نخواهد نشست، بلکه صفوف مبارزاتی خویش را دوچندان پیش خواهد برد. ملت کُرد ملتی هوشیار، آگاە، نستوە و تسلیم ناپزیرند و مانند ٤٣ سال گذشتە از حقانیت مبارزە خویش دفاع خواهند کرد. چە بسا در این راه جوانان خوشفکر و قهرمانی تقدیم پیشگاە آزادی کنند.


AM:10:17:29/07/2022
‌ ‌ 236 ‌‌بار دیده شده‌‌