گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

این گزارش، نگاهی کوتاه و اجمالی به نقض حقوق بشر در کردستان دارد و به سبب اعمال فشار بر فعالین مدنی و دیگر کنشگران اجتماعی و همچنین سانسور و تحمیل محدودیت های بی حد و مرز از سوی نهادهای امنیتی ایران، نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

زندانی:

١- یکشنبە ٢٨ آذر١٤٠٠ شمسی، سرهنگ علیزادە و فرزین عبدللە زادە اهل روستای "کوئیک" از توابع شهرستان نغدە توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

٢- سە شنبە ٣٠ آذرماه جاری، نیروهای امنیتی درشهرستان ایلام یک زوج جوان را با نام های پوریا جوادی و مریم حقگوبازداشت کردند.

٣- سەشنبە ٣٠ آذر١٤٠٠ شمسی، یک شهروند اهل پیرانشهربا هویت کریم پورمحمد توسط نیروهای امننیتی بازداشت شد.

٤- پنجشنبە٢ دی ماە امسال، یک شهروند با هویت ماموستا "محمد میرزا رحمانی" درشهرستان کامیاران، بە دلیل شرکت و سخرانی در مراسم ختم زندانی سیاسی حیدر قربانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٥- پنجشنبە٢ دیماە ١٤٠٠ شمسی، سیروان قربانی (انتقال بە بازداشگاه اطلاعاتی سنندج) و برهان  کمانگرشهروندان اهل کامیارن (انتقال به بازداشتگاه سنندج) توسط نیرو های امنیتی در این شهر بازداشت شدند.

٦- یکشنبە ٥ دی ١٤٠٠ شمسی، کیانوش سعیدی اهل روستا "دویسە" ازتوابع شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و سپس با تودیع وثیقە موقتا آزاد شد.

٧- دوشنبە ٦دیماە جاری، یک شهروند اهل روستای "لون سادات" کامیاران با هویت کیانوش رحمانی توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٨- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت پیمان احمدی اهل شهرستان " پاوە " توسط نیروهای امنیتی بازداشت، وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:

١- پنجشنبە ٢ دیماە ١٤٠٠ شمسی، واژگونی یک دستگاە خودرو پژو پارس در جادە جوانرود بە پاوە، منجر بە زخمی شدن چند کولبر شد.

٢- یک کولبربا هویت کریم قادری طی روزهای گذشتە درحین کولبری در مرزبانە بر اثرانفجار مین از ناحیە پا بە شدت مجروح شد.

خودکشی:

١- چهار شنبە ١ دیماە١٤٠٠ شمسی، یک شهروند جوان با نام "هیوا زاهدی"٢٠ سالە فرزند کمال، اهل بانە، اقدام بە خودکشی کرد و بە زندگی خود پایان داد.

٢- پنجشنبە ٢دیماهجاری، یک دخترجوان با هویت (گلاویژازدی) اهل روستای "دربکە" ازتوابع پیرانشهربا حلق آویز کردن، اقدام بە خودکشی وبە زندگی خود پایان داد.

٣- یکشنبە ٥ دی ١٤٠٠ شمسی، یک زن جوان با هویت زهرا صابری٢١ سالە فرزند سلطان، اهل روستای "قونی" از توابع صومای برادوست در شهرستان اورمیە، با آتش زدن خود اقدام بە خودکشی کرد و بە زندگی خود پایان داد.

٤- طی روزهای اخیر، یک نوجوان باهویت دیمن بایزیدی ١٦ سالە اهل مهاباد، از طریق خوردن قرص برنج دست بە خودکشی زدە وجان خود را ازدست داد.

٥-

چهارشنبە ٨ دیماه جاری، یک نوجوان با هویت نیما خسروی اهل شهرستان سقز، به شیوه ی حلق آویزکردن، اقدام بە خودکشی کرد وجان خود را ازدست داد.


274 بار دیده شده‌‌


PM:02:35:30/12/2021