گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

در تنگنای این روزها که همه بر آن واقفیم و فقر و بیکاری و دغدغه معیشتی، سایه خود را گسترانیده، شهروندان کُرد هم جدای از این تنگناها نبوده و شاخص های فلاکت و فقر، به گواه آمارها موید وضعیت بسیار اسفناک در کردستان دارد.

گزارش زیر به سبب خفقان اعمال شده، امنیتی کردن شهرها، سرکوب و سانسور و نبود رسانه ی مستقل و فیلتر آمارها و غیره نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- طی روزهای گذشتە، قرار بازداشت چهار شهروند اهل روستای "نیر" از توابع شهرستان سنندج با اسامی (سیوان منبری، آرش منبری، زانیارمنبری و میلاد منبری) با فشار اداره ی اطلاعات این شهر برای دومین بار تمدید شد.

٢- شنبە ١١دیماه ١٤٠٠ شمسی، فاضل عباسی، ازفعالان شبکە مجازی شهرستان کرمانشاە توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد.

٣- سەشنبە ١٤ دیماە جاری ، نیروها امنیتی در شهرستان نقدە بدون ارائە حکم قضایی بە منزل یک شهروند کرد با هویت چکوقلندری اهل روستای "کوئیک" حملە کردە سپس وی را بازداشت، و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

٤- سەشنبە ١٤ دی ١٤٠٠ شمسی، دو شهروند با نام های احد مولودی اهل روستای "یونسلیان" و حسن خلیانی اهل روستای "کوئیک"از توابع شهرستان نقدە توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

خودکشی:

١- پنجشنبە ٩دی ١٤٠٠ شمسی، یک دختر١٨ سالە در شهرستان ارومیە اقدام بە خودسوزی کردە و بە زندگی خود پایان داد.

٢- پنج شنبە ٩ دی امسال، یک شهروند بە هویت فائزە احمدیان اهل روستای "گل کنگ" ازتوابع شهرستان سردشت بە دلیل نامعلومی بە زندگی خود پایان داد.

٣- پنجشنبە ٩دی ١٤٠٠ شمسی، یک دختر ١٨ سالە دیگر با هویت کاژین فتاحی اهل شهرک "راژان" از توابع ارومیە اقدام بە خود سوزی کرد و جانباخت.

٤- جمعە ١٠ دی ١٤٠٠جاری، یک نوجوان باهویت ماردین الە مرادی١٦ سالە، اهل روستای "دولت قلعە" از توابع شهرسقز با حلق آویز کردن اقدام بە خودکشی وبە زندگی خود پایان داد.

٥- دوشنبه ١٣دیماه ١٤٠٠ شمسی، یک جوان ١٩ ساله به نام "سردار حسینی" اهل شهرستان مهاباد با اقدام به خودکشی جانش را از دست داد.

٦- سەشنبە ١٤دیماە ١٤٠٠ شمسی، یک جوان با هویت محمد قزلباش ١٧ سالە، اهل روستای "گلانیک" از توابع ارومیە اقدام بە خودکشی وبە زندگی خود پایان داد.

٧- سەشنبە ١٤ دیماە ١٤٠٠ شمسی، یک زن با هویت الناز کلیشی ٢٢ سالە، اهل روستای "قونی" از توابع صومای برادوست ارومیە، کە پیشتر اقدام بە خودکشی کردە بود، جان خود را از دست داد.

٨- چهارشنبه ١٥دیماه جاری ١٤٠٠ شمسی، یک نوجوان با هویت سپهر آهنی، ١٦ ساله اهل شهرستان سقز با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

کولبر:

١- جمعە ١٠ ام دیماه جاری، یک کولبر با سقوط از ارتفاعات شهرستان نوسود بە شدت زخمی شد.

٢- یکشنبە ١٢دی ١٤٠٠ شمسی، یک کولبر با هویت صلاح شاهمرادی اهل روستای "زیران" از توابع شهرستان جوانرود بر اثر شلیک نظامیان حکومتی درمرزنوسود زخمی شد.

٣- یکشنبە ١٢دی ١٤٠٠ شمسی، یک کولبر با هویت عمر یعقوبی اهل روستای "کلاش باغان" از توابع شهرستان جوانرود بر اثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی درمرزنوسود زخمی شد.

٤- چهارشنبە ۱۵ دیماە جاری ۱۴۰۰ شمسی، یک کولبر کرد با هویت حاتم اللە ویسی اهل شهرستان جوانرود بر اثر سقوطاز ارتفاع در مرز نوسود بە شدت زخمی شد.


239 بار دیده شده‌‌


PM:05:34:06/01/2022