خودکشی یک نوجوان در ارومیە

خودکشی یک نوجوان در ارومیە

آسونیوز- یکشنبە برابر ١٩ ام دیماە ١٤٠٠ شمسی، یک جوان با هویت محمد غفاری ١٦ سالە، اهل روستای "بند" از توابع شهرستان ارومیە با استفادە از اسلحەی شکاری " تەپر" اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان داد.

انگیزه ی خودکشی این نوجوان مشکلات خانوادگی عنوان شده است.

شایان ذکر است کە، از عمده ترین دلایل خودکشی ها در ایران و کردستان مشکلات خانوادگی، اقتصادی و معیشتی و غیره می باشد.

بر اساس آمار های اعلام شده سازمان پزشکی قانونی، سهم خودکشی نوجوانان ٧ درصد است. اما سازمان های حقوق بشری این آمار را به علت سانسور و دخالت نهادهای امنیتی، واقعی نداشته و معتقدند که خودکشی نوجوانان بیشتر است.


186 بار دیده شده‌‌


AM:09:22:10/01/2022