گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان
تهیه و تنظیم: آلا محمودی

گزارش زیر تنها گوشە ای از نقض حقوق بشر در کوردستان است. این گزارش آماری از رویدادهای مرتبط بە زندانیان و پایمال کردن حقوق آنان، سرکوب فعالان مدنی، عدم بی توجهی بە زندانیان و سلب آزادی بیان از آنها و همچنین کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد و خودکشی های پی در پی در کردستان می باشد. این گزارش، به سبب خفقان حاکم بر جامعه و سانسور و سرکوب، بازداشت فعالین وغیره، نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.
 
زندانی:
١- طی روزهای گذشتە، چهار شهروند با اسامی های (حیدر صمدی، افشین دهقان، امید زارعی و زانکو شیر محمدی) اهل شهرستان دیواندرە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.

٢- طی روزهای اخیر، یک شهروند باهویت رحیم باهمت اهل شهرستان " اشنویە" توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

٣- جمعە ١٧ دیماە ١٤٠٠ شمسی، سە شهروند با نام های ایوب موسی اهل 'اشنویە" بایزید خوارزم و هاوری خوارزم اهل روستای "خانلر" از توابع اشنویە توسط نیروهای امنیتی بازداشت، وبە مکان نامعلومی منتقل شدە اند.

٤- شنبە ١٨ دی ماە جاری ١٤٠٠ شمسی، یک شهروند با هویت حیدر قصابی اهل شهرستان بانە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و بە مکان نا معلومی منتقل شد. 

٥- شنبە ١٨ دی ١٤٠٠ شمسی، یک شهروند با هویت شنە احمدی اهل شهرستان پاوە پس از احضار بە دادگاە این شهر، بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت سە ماهە ی خود راهی زندان شد.

٦- شنبە ١٨ دی ١٤٠٠ شمسی، با نام پیام منبری ٣٣ سالە، اهل روستای "نیر" از توابع شهرستان سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت، وبە مکان نامعلومی منتقل شد. 

٧- یکشنبە ١٩ دیماە ١٤٠٠ شمسی، با هویت شیرکو منبری اهل روستای "نیر" از توابع شهرستان سنندج پس از احضار بە ادارە اطلاعات، بازداشت شد. 

٨- در طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت حسن عمر پور ٢٦ سالە اهل شهرستان ارومیە، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شدە است.

٩-  چهارشنبە ٢٢ دیماە ١٤٠٠ شمسی، یک فعال سیاسی با هویت کامران تکوک اهل شهرستان کرمانشاە، پس از احضار بە ادارە اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:
١- پنجشنبە ١٦ دیماە ١٤٠٠ شمسی، دو کولبر با نام های فریدون و سیروس، اهل شهرستان روانسر بر اثر تیراندازی نیروهای مستقر در مناطق مرزی نوسود، بدون اخطار قبلی کشتە و زخمی شدند.

٢- جمعه ١٧ دیماە جاری، نیروهای هنگ مرزی در مرز نوسود از توابع شهرستان پاوە بە سوی شماری از کولبران تیرندازی کردە و دو کولبر بە شدت زخمی شدەاند. هویت یکی از این دو کولبر محمد محمدی اهل روستای "سردم"از توابع روانسر وهویت کولبر دیگر کە اهل سرپل ذهاب است، تاکنون گزارش نشدە است.

٣- شنبە ١٨ دیماه ١٤٠٠ شمسی، یک کولبر با هویت عثمان محمدی  اهل روستای "حشمر" از توابع شهرستان ثلاث باباجانی در حین کولبری در مرز نوسود، بر اثر انفجار مین از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە است.

٤- سەشنبە ٢١ دی ١٤٠٠ شمسی، یک کولبر با هویت یاسر صحرایی اهل روستای "کولسە" از توابع شهرستان جوانرود بر اثر انفجار مین در مرز نوسود زخمی شد.
  
خودکشی: 
١- یکشنبە ١٩ دی ١٤٠٠ شمسی، یک جوان با هویت محمد غفاری ١٦ سالە، اهل روستای "بند" از توابع شهرستان ارومیە با استفادە از اسلحەی شکاری " تەپر" اقدام بە خودکشی کردە وبە زندگی خود پایان داد.

196 بار دیده شده‌‌


PM:05:47:13/01/2022