سقوط ٥٠٠ کارگر از ارتفاع در سال ١٣٩٩ شمسی

سقوط ٥٠٠ کارگر از ارتفاع در سال ١٣٩٩ شمسی

آسونیوز- بر اساس اخبار و گزارشات مننتشر شده، در سال ١٣٩٩ شمسی، ٥٠٠ کارگر از حین کار از ارتفاع سقوط کرده، که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است.

گفته می شود که، بالغ بر ٧٥ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کاگران ساختمانی است که، از ارتفاع سقوط می کنند.

ایران در میان کشورهای جهان از نظر رعایت اصول ایمنی در محیط های کاری، در رتبه ی ١٠٢ جهانی قرار دارد، که رتبه ی بسیار پایینی است.

با این وجود، بررسی دقیق حوادث کار نشان می دهد که، ایران در ارتباط با موضوع سقوط از ارتفاع کارگران که به علت عدم ایمنی در محیط کار است، وضعیت مناسبی ندارد.


268 بار دیده شده‌‌


AM:09:14:16/01/2022