توطئە رژیم برای سرکوب جنبش معلمان

توطئە رژیم برای سرکوب جنبش معلمان

مختار احمدی

همانگونە کە آحاد مردم ایران می دانند جنبش معلمان، جنبشی صنفی و خارج از دخالت افکار و احزاب سیاسی از سال ٢٠١٨ میلادی خواستەهای قانونی و معیشتی خویش را در سراسر ایران با وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل استانی و حتی رئیس جمهور مطرح کردند.

در طی این چهار سال از شروع تحصن معلمان، نە تنها خواستەهای آنان توسط رژیم برآوردە نشدط بلکە بە شیوەهای گوناگون مانند زندان، شکنجە، تهدید و ارعاب معلمان را سرکوب کردەاند.

معلمان خواهان برداشتن شهریه ی بالای مدارس خصوصی و مخالف خصوصی سازی تحصیل هستند، چونکە عدم توان مالی پرداخت شهریه های گزاف میلیونی مدارس برای خانوادەهای دهک پایین و متوسط جامعە امکانپذیر نیست و این شکاف طبقاتی را در خصوص تحصیلات پایه مضر می دانند.

در بخش دیگری از خواستەهای آنان رعایت کردن اصول و مواد مندرج در قانون اساسی از جمله اصول١٩,١٧ و ٣٠ قانون اساسی هستندکە در آنها بە تحصیل بە زبان مادری در کنار تحصیل رایگان اشاره شده است.

در روزهای اخیر، رژیم کما فی السابق با استفادە از شگردهای همیشگی خویش برای سرکوب جنبش معلمان ایران و کردستان دست بە توطئە و سناریوسازی علیە معلمان ایران و بخصوص معلمان کُرد اهل مریوان زدە است.

این بار هم همانند بهانەهای واهی و بە دور از واقعیت سالهای پیش کە می توانیم بە توطئە مسجد جامع سنندج در سال ١٣٥٨ شمسی کە گویا زنان و مردان انقلابی سرسپرده ی رژیم بە گروگان گرفتە شدەاند، به همین بهانه هزاران گلولە توپ نثار مردم بی دفاع سنندج و حومە آن شد و صدها زن و کودک و پیرو جوان بی گناە و بی دفاع جان باختند کە بعدها خود مسئولین رژیم در مجلە چشم انداز ایران بە واهی بودن آن بهانەها اعتراف کردند.

یا جریان سعید امامی و همسرش کە بازجویان زندان اوین بە خانم امامی می گویند «می دانیم به اسرائیل سفر نکرده ای ولی ما تو را به آنجا می بریم» و سپس اعترافاتی از وی پخش شد کە همگان مستحضر بودید.

و یا صدها اعترافات اجباری دیگر، کە از فعالان زیست محیطی کە بە زمین خواری قالیباف و بقیە سران رژیم اعتراض کردە بودند و به گونه ای بازداشت شدند کە گویی جاسوسان اسرائیل هستند.

این سناریو همانند خیمە شب بازیهای سالیان گذشتە، دور از راستی و واقعیت جنبش معلمان ایران و کردستان است.

رژیم از این توطئە چینی جدید می خواهد بە دو هدف اساسی و آشکار برای عموم دست یابد:

اول/ اینکە جنبش عدالتخواهانە معلمان را بە بهانە وابستگی بە سرویس های امنیتی خارجی سرکوب کند و معلمان را از خواستەهای مشروع و قانونی خودباز دارد.

دوم/ اینکە این دو فرد فرانسوی را کە بە این پروندە وصلە کردەاند بە عنوان گروگان های جدید کە بە قول محسن رضایی یکی ازتاکتیک های رژیم برای مبادلە با کشورهای اروپاییست استفادە کنند.

در چنین شرایطی کە معلمان درتنگنا قرار گرفتەاند و از سوی دیگر هم رژیم سعی و برنامە هم دارد کە طلبەهای حوضەهای علمیە قم، تهران، مشهد، کاشان و سایر استانها را بەعنوان معلم جایگزین معلمان کند کە از دانش کافی برای آموزش و پرورش در مدارس نیستند.

جامعە باید بە وظایف خود کە همانا پشتیبانی از معلمان و جنبش دادخواهانەشان هست عمل کند.

فعالین مدنی، سیاسی، مذهبی و این بار همە آحاد جامعە باید بە شیوەهای گوناگون، هم از خواستەهای معلمان دفاع و پشتیبانی کنند و هم خواهان پایان دادن بە این پروندە سازی دروغین رژیم علیە معلمان و بقیە قشرهای جامعە باشند.

با راه انداختن کمپین من هم معلم هستم با جنبش معلمان ارتباط بیشتری برقرار کنیم و در تحصن های آتی معلمان مشارکت چشمگیرتری داشتە باشیم.

با اتحاد و همدلی بیشتر از تکرار سناریوهای سازمان اطلاعات سپاە و وزارت اطلاعات رژیم جلوگیری کنیم.


192 بار دیده شده‌‌


AM:10:48:18/05/2022