پیشمرگ کومەلە، رمز مقاومت و ایستادگی

پیشمرگ کومەلە، رمز مقاومت و ایستادگی

شیرکوعبداللهی

زمانی کە ما بە جنبش های انقلابی کە در نقاط مختلف جهان رخدادەاند می نگریم، بە ارزش ها و اهمیتی کە این رویداد های انقلابی چە مستقیم یا خود بە طریقی دیگر بر زندگی ما پیوند دادە شدەاند پی می بریم، بە خصوص در صد سال گذشتە.

جنبش های انقلابی را می توان اهرم متحرک هر جامعە نام ببریم، زیرا در بیشتر موارد این محرک ها توانستەاند بە طور چشمگیری افکار و عقاید هر ملتی را برای قرار دادن آن ها در مسیر پیشرفت تغییر بدهند. اما برای اینکە بتوانیم بە طور دقیقتر هر رخداد انقلابی کە در دنیا اتفاق افتادە است را مورد بررسی قرار بدهیم، باید بە موقعیت جغرافیایی و قرار گیری آن ها نیز توجە داشتە باشیم.

حال کلمات بیشتر این نوشتە بر روی پیشمرگان کومەلە و نقش این نیرو در جنبش آزادیخواهانە کوردستان تمرکز دارد. در ابتدا ما با اشارە بە ارزش و اهمیت جنبش های انقلابی، تاکید کردیم کە تاثیر فراوانی بر زندگی ما داشتەاند و دارند، کە این نکتە را می توان در نیم سدە از تاریخ صد سالەی حزب کومەلە کردستان ایران را نیز پیدا کرد.

کومەلە کە خود برخاستە از طبقات مختلف جامعە کردستان ایران است، گواهی بر این دلیل می باشد کە مشارکت همەی اقشار با هر ساختاری جرقەای است برای هر جنبش انقلابی. در گذر از تاریخ ایران و کوردستان حضور کومەلە همیشە بە عنوان یک نیروی قابل اتکاء در میان اپوزیسیون ایرانی و ملت های دیگر ایران بە چشم آمدە است. بعد از این کە کومەلە فعالیت های خود را بعد از سال شمسی٥٧ و در میان انقلاب مردم ایران بە طور علنی آشکار ساخت، خیلی زود بە این واقعیت پی برد کە رژیمی کە روح اللە خمینی در صدد پایە گذاری آن است قرار نیست جایی برای حق ملت کرد یا دیگر ملت های ایران در آن وجود داشتە باشد، بە همین خاطر پیشبینی کە کومەلە از آیندەی ایران داشت بە این نتیجە رسید دیر یا زود حملەای همە جانبە از سوی نیروهای منتسب بە خمینی بە طرف کوردستان آغاز می شود کە باید برای روز موعود آمادە بود.

بە همین دلیل تشکیل نیرویی کە حافظ منافع، حق و حقوق و آسایش مردم کوردستان باشد منجر بە ایجاد نیروی مردمی پیشمرگ کومەلە شد. کومەلە بە عنوان اولین حزب سیاسی کوردستان نخستین مرکز آموزشی پیشمرگە را در سال ١٣٥٨ شمسی در کوردستان تاسیس کرد. نیرویی کە خیلی زود توانست جای خود را در میان همەی اقشار مردم کوردستان باز کند.

بە همین خاطر برای بزرگداشت و زندە نگە داشتن نام و یاد اولین جانباختە کومەلە رفیق جانباختە سعید معینی(خانە) کە در روز ٣١ خرداد سال ١٣٥٧ همراه با جمعی از پیشمرگان اتحاد میهنی کوردستان عراق در درگیری با رژیم بعث جان خود را از دست داد، این روز را بە عنوان روز پیشمرگ کومەلە نامگذاری کردند.

جانباختن رفیق سعید معینی سرآغازی برای فداکاری و جانفشانی پیشمرگان کومەلە برای تحقق بخشیدن بە آرمان ها، اهداف و سیاست های کومەلە بود. نیرویی کە سرچشمەاش خود مردم کوردستان هستند، نیرویی کە خواهان آزادی و برابری است نە فقط با بسندە کردن بە شعار و حرف بلکە با عمل کردن بە خود این شعارها نشان دادە است، کە عوام فریبی در میان ارزش های پیشمرگ کومەلە جایی ندارد.

در سال هایی کە خاک کوردستان در دست صاحبان اصلی خود قرار داشت و حکومتی مردمی را بنیان نهادە بودند، پیشمرگان کومەلە نیرویی نبودند کە فقط اسلحە در اختیار داشتە باشند و هیچ نقشی دیگری جزء برقراری امنیت و آسایش بە آن ها محول شدە باشد، بلکە با ایجاد مراکز آموزشی برای تدریس زبان کوردی سعی در حفظ زبان مادری داشتەاند کە پیشتر از سوی رژیم پادشاهی هموارە سرکوب شدە بود.

پیشمرگان کومەلە در کمک بە دیگر جنبش های مدنی جامعە کوردستان مانند زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران و زحتمکشان همیشە نقشی چشمگیر در این راستا داشتەاند. با گذر زمان و شکل گرفتن حکومت جمهوری اسلامی ایران، خمینی همانطور کە رهبران کومەلە پیشبینی کردە بودند آمادە حملە بە کوردستان می شد، در این هنگام نیز کومەلە با آمادەسازی کە پیشتر کردە بود خود را برای هجوم نیروهای رژیم تا دندان مسلح مجهز بە انواع و اقسام تسلیحات جنگی و نظامی کە از دوران شاه برکنار شدە برای آنها بە جاماندە بود، در تابستان سال ١٣٥٨ بە کوردستان حملە کردند.

حملەای کە نە تنها نتوانست خواستەهای خمینی و اطرافیانش را برآوردە کند، بلکە بە سرافکندگی و حقارت را برای آنها بە ارمغان آورد.. رژیم کە خود را برای تصاحب کوردستان آمادە کردە بود با شکست مفتحضانەای از سوی خلق کورد و بە ویژە پیشمرگان کومەلە مواجهە شد. مقاومت ملت کورد در این برهە از زمان بە جمهوری اسلامی ثابت کرد کەنمی توان بە این آسانی بر ارداە و باورهای این مردم چیرە شد، بە همین دلیل بعد از شکست تابستان ٥٨ مجدد تصمیم گرفتن کە بە کوردستان حملەور شوند. بار دیگر نیز کومەلە مانند یک حزب سیاسی کە همە جوانب و واقعیت ها را در نظر می گیرد، بە این فریبکاری رژیم ایران پی برد کە پیشنهاد مذاکرە جزء عوام فریبی هیچ دستاوردی دیگری برای مردم کوردستان ندارد.

اولین هجوم جمهوری اسلامی برای تصاحب کوردستان یک نکتەی دیگر را برای نسل های آیندە و تاریخ بە جا گذاشت، و آن نیزمقاومت شجاعانەی پیشمرگان کومەلە بود، با وجود اینکە این نیرو نسبت بە متجاوزان حکومت ایران از تجربەی کمتری در جنگ و درگیری نظامی برخوردار بودند. شجاعت پیشمرگان کومەلە بە مردم کوردستان ثابت کرد کە نیرویی در میانشان وجود دارند کە می توانند جان و مال خود را در اختیار در آنها بگذارند.

اما متاسفانە با تمام فداکاری ها و جانفشانی هایی کە از سوی مردم کوردستان و پیشمرگان کومەلە صورت گرفت، رژیم خودخواندەی جمهوری اسلامی ایران توانست خاک کوردستان را اشغال بکند. ولی این حرکت تجاوزکارانە از سوی رژیم ایران نتوانست باعث نا امیدی ملت کورد و پیشمرگان کومەلە شود، بلکە باور راسخ آنها برای آزادی و بازپسگیری خاک کوردستان از حکومت ایران بعد از چهار دهە نیز پابرجا ماندە است.

سخن آخر را بە این واقعیت اختصاص می دهیم کە علی رغم تبلیغات گستردەی رژیم ایران علیە احزاب سیاسی کوردستان و بە ویژە پیشمرگان کومەلە بعد از چهل سال، یک نکتە را برای همگان روشن می کند و آن نیز شکست جمهوری اسلامیست کە در رسیدن بە خواستەهای خود مغلوب مردم کوردستان شدە است. نتیجەی همە این تبلیغات برعکس بودە و محبوبیت نیروی پیشمرگ کومەلە در میان مردم نیز دوچندان شدە است.


68 بار دیده شده‌‌


AM:10:24:18/06/2022