٣١ خرداد؛ روز پیشمرگە کومەلە

٣١  خرداد؛ روز پیشمرگە کومەلە

چیا صالحی

پیشمرگ کومه له، به عنوان نیرویی مبارز و مردمی، همواره در راستای آگاه گری و ارتقای جایگاه اجتماعی طبقات مختلف جامعه ی کردستان در حوزه های مختلف مبارزه می کند. در آستانه ی ٣١ خرداد (روز پیشمرگە کومەلە)، یاد همە جانباختگان جنبش آزادی خواهی ملت کُرد و کومەلە و اولین جانباخته ی این حزب، رفیق سعید معینی "خانە" را گرامی می داریم.

نیروی پیشمرگ کومەلە با افتخارنشان داده کە در طول حیات مبارزاتی خود، دارای کارنامه ای درخشان بوده و سرسختانە، حماسە آفرین و پر از فداکاری برعلیە رژیم مستبد جمهوری اسلامی مبارزه کرده و بخصوص در جامعە کردستان به عنوان نیرویی آگاهی بخش، مدافع حقوق زنان، کودکان و کارگران، مبلغ اندیشه های نوین و... بوده، و در این مسیر با تمام توان به مبارزه تا رهایی ملت کُرد ادامه می دهد.

شهروندان در کردستان همواره با پشتیبانی از کومەلە و با مشارکت و همراهی در فعالیت های این حزب، از حرمت های انسانی خود دفاع کرده، و دوشادوش پیشمرگان کومه له از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند. می توان گفت که، دختران و پسران انقلابی کردستان و به طور عام شهروندان کُرد از گذشته تا کنون که در صفوف مبارزاتی کومه له فعالیت و مبارزه کرده اند، دارای تفکر و بینش عدالت خواهی بودە و آرزوی زندگی بهتر و لایق و دور از استثمار را در دل داشته اند. در این میان، کومه له با استفاده از همه ی توان و جایگاه اجتماعی خود و بویژه حمایت تمام قد شهروندان کُرد، این امکان را فراهم ساخته و این امر همچنان به قوت خودباقیست.

رفیق سعید معینی "خانە" در سال ١٣٥٢ در پارک "لالە" تهران توسط ساواک در دولت وقت دستگیر، و تحت شدیدترین شکنجە و آزار قرار می گیرد، اما ارادە و مقاوت کاک خانه از سلولهای زندان فراتر رفت و حتی روحیە بخش برای همبندانش شد. در این دورە بود کە ایشان بە عنوان مقاومترین زندانی زیرشکنجە شناختە شد. ساواک نیز علیرغم این همە شکنجەهای غیرانسانی، نتوانست لب راز دار وی را بگشاید و پس از ١٨ ماە زندانی و شکنجە، مجبور بە آزادی وی شد.

رفیق سعید معینی "خانە" بعد از آزادی، بیشتر بە فعالیت های انقلابی خود با کومەله ادامە داد و در سال ١٣٥٧ شمسی از جانب تشکیلات کومەلە برای ماموریتی بە کردستان عراق رفت و همراە با جمعی از پیشمرگان اتحادیه میهنی کردستان قبل از آنکە ماموریت خود را بە اتمام برساند، در٣١ خرداد همان سال دریک درگیری نا برابر با نیروهای بعث عراق در روستای "دری" نزدیک شهر "ماوت" در راە آرمانهای کومەلە و جنبش کردستان جانباخت. شهروندان کُرد و نسل تازه ی جنبش کردستان هم علیرغم گذشت چندین دهه از جانباختن کاک سعید معینی، همچنان ایشان را سرمشق و لوحه ی مبارزاتی خود قرار داده اند.

حال در شرایطی بە پیشوازی روز پیشمرگ کومه له می رویم کە، صدای اعتراض مردم برای معیشیت روزانە و فقدان هر گونە آزادی در ایران و کردستان بە اوج خود رسیدە و رژیم جمهوری اسلامی ثابت کرده که دیگر توان ادارە کردن و بهبود وضعیت موجود را ندارد و بیشتر ازهر وقت دیگری بە لبە پرتگاە و سقوط نزدیک شدە است. تنها ابزاری هم کە در دست این رژیم دیکتاتور باقی ماندە، نیروی سرکوب و ایجاد فضای خفقان است. ناگفته نماند که، تداوم سرکوب ها نیز جوابگوی نیستو درنهایت دراین میدان، پیروزی با مردمی است کە صدای برحق خود را بلند کردە اند.

در آبستن حوادث پیش رو کە تحولات اساسی در انتظار است، پیشمرگ کومەله مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. در این بحبوحه، پیشمرگان مبارز کنونی و نسل جدید کومەلە این مسئولیت خطیر را برعهدە دارند کە در آگاە سازی و گام برداشتن برای خواسته های حق طلبانە شهروندان کُرد بیش از گذشته آمادگی خود را حفظ کرده و در تمامی زمینەها و در همه ی عرصەهای اجتماعی و سیاسی و غیره، همسو با مطالبات ملت کُرد تا به ثمر رساندن مبارزات گام بردارند.

 66 بار دیده شده‌‌


AM:10:09:19/06/2022