اعتصاب سراسری کارگران داربست بند صنعت نفت در ١٣ شرکت و ٩ واحد پتروشیمی

اعتصاب سراسری کارگران داربست بند صنعت نفت در ١٣ شرکت و ٩ واحد پتروشیمی

آسونیوز- اعتصاب کارگران پروژه ای و نیروهای داربست بند در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که از چهارشنبه ی گذشته آغاز شده بود، طی دو روز به ١٣ شرکت و ٩ واحد پتروشیمی گسترش یافت.

کارگران پروژه ای داربست بند شاغل در این صنایع، خواستار افزایش دستمزدها، ٢٠ روز کار و ١٠ روز استراحت در ماه هستند.

در این میان، مدیران مربوطه و پیمانکاران مرتبط به جای رفع موانع پیش روی کارگران، آنان را تهدید به اخراج و شکایت از دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی کرده اند.

با این وجود، کارگران و کارکنان بخش های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر واحدهای زیر مجموعه ی این صنایع، طی سالیان اخیر در راستای بی توجهی دولت و مجلس و وزارتخانه ی مربوطه در قبال کارگران، دست به اعتراضات و اعتصابات گسترده و سراسری زده و تا کنون نیز ادامه دارد.


77 بار دیده شده‌‌


AM:09:41:25/06/2022