گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

این گزارش به علت حجم محدود آن و همچنین سانسور، سرکوب و نبود رسانه ی مستقل در کردستان، بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر نیست.

زندانی:

١- پنج شنبە ٩ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت مامل آذربرزین اهل روستای"سرچنار" از توابع میاندوآب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٢- پنج شنبە ٩ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند کرد با اسامی سید سالار سید رحیمی و حسن ماملی آذر اهل روستای "گاومیش گلی" از توابع شهرستان میاندوآب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

٣- طی روزهای اخیر، یک شهروند باهویت محسن عزیزی اهل شهرستان اشنویە پس از بازداشت جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

٤- پنج شنبە ٩ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت منصور کربلایی اهل روستای "سرچنار" از توابع شهرستان میاندوآب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٥- شنبە ١١ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک زندانی سیاسی کرد با هویت سید محمد حسینی اهل شهرستان پیرانشهر بە شهر هریس در استان آذر بایجان شرقی تبعید شد.

٦- شنبە ١١ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند کارگر با اسامی ناصر سنگی و عبداللە ریازی اهل شهرستان بانە توسط ادارە اطلاعات احضار و پس از سە ساعت بازجویی و تهدید در نهایت آزاد شدند.

٧- یکشنبە ١٢ تیر ١٤٠١ شمسی، یک کارگر با هویت ابراهیم سلیمانی اهل شهرستان بانە توسط ادارە اطلاعات احضار و پس از چند ساعت بازجویی و تهدید در نهاید آزاد شدند.

٨- یکشنبە ١٢ تیر ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت مهدی رسایی ٣٠ سالە اهل روستای" سردش" از توابع شهرستان مریوان پس از احضار بە ادارە اطلاعات بازداشت شد.

٩- یکشنبە ١٢ تیر ١٤٠١ شمسی،یک فعال مدنی با هویت قانع خاطری اهل شهرستان سنندج پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۱۸ ماهه خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

١٠- یکشنبە ١٢ تیر ١٤٠١ شمسی، محمدخالد حمزه پور که به اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر حکومت در شهرستان(اشنویه) تائید شد.

١١- طی روزهای اخیر، دو زن با اسامی آرزو رضایی و اعظم میرانیان اهل شهرستان ایلام بە علت نداری و فقر بە اتهام دزدیدن یک متر سیم برق بازداشت شدند.

١٢- دوشنبە ١٢ تیرماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت عزیز احمدی طی تماس تلفنی از وی خوستە شدە کە بە این نهاد امنیتی مراجعە کند.

١٣- طی روزهای گذشته، یک زندانی سیاسی با هویت محمد مرادی اهل "روستای قبرحسین" از توابع شهرستان پیرانشهر بە شهر قیدار از توابع زنجان تبعید شد.

١٤- چهار معلم بازداشت شدە با اسامی امید شاه‌محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده اهل شهرستان دیواندرە همچنان در بازداشتگاە ادارە اطلاعات شهرستان سنندج بە سر می برند.

١٥- سەشنبە ١٤ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، سە شهروند با اسامی آکام خضرزادە٢٦ سالە، اهل روستای "کانی بداغ" از توابع پیرانشهر عثمان دلسوز٦٤ سالە و هژار دلسوز ٢٨ سالە اهل روستای"زیوکە" از توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٦- سەشنبە ١٤ تیر ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سیاوش عزیزی مقدم اهل شهرستان بانە توسط نیروهای اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.

١٧- پنج شنبە ١٦ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت صلاح‌الدین احمدی ٤٢ سالە اهل روستای "سینگان" از توابع شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

١٨- جمعە ١٧ تیر ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت امید مرادی اهل شهرستان "نالوس" اشنویە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:

١- شنبە ١١ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت کمال ابراهیم زادە اهل روستای "دیوالان" از توابع شهرستان سردشت در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

٢- دوشنبە ١٣ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر جوان باهویت ارسلان احمد پناە ٢٣ سالە اهل شهرستان بانە در حین کولبری در مرز بانە با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی از ناحیە چشم بە شدت مجروح شدە است.

٣- سەشنبە ١٤ تیرماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت ایرج مهدویاهل روستای "کلاش لولم" از توابع شهرستان جوانرود بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

خودکشی:

١- شنبە ١١ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت فرید سلیمانی اهل شهرستان درە شهر کە همسر و خواهر همسر خود را بە قتل رساند و خود نیز با اسلحە اقدام بو خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

٢- یکشنبە ١٢ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک جوان با هویت آسو عنایتی ١٩ سالە اهل شهرستان بوکان با اسلحلە شکاری اقدام بە خودکشی کردە و جان خود را از دست داد.

٣- دوشنبە ١٣ تیر ما ١٤٠١ شمسی، یک جوان با هویت فردین رحمانی ١٩ سالە اهل روستای"پوش آباد" از توابع اشنویە بە دلایل نا معلومی اقدام بە خودکشی کردە و جان خود را از دست داد.

٤- چهارشنبە ١٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک زندانی سیاسی با هویت متین حسنوند اهل شهرستان اشنویە از طریق حلق آویز کردن خود اقدام بە خودکشی و جان خود را از دست داد.


78 بار دیده شده‌‌


AM:09:45:09/07/2022