گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلام محمودی


این گزارش به علت حجم محدود آن و همچنین سانسور، سرکوب و نبود رسانه ی مستقل در کردستان، بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر نیست.

زندانی:

١- پنجشنبە ١٦ تیر ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت ملا یونس نوخواە از اساتید مدرسە علوم دینی صلاح الدین ایوبی، اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

٢- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت پیمان صلواتی ٤٨ سالە اهل شهرستان سنندج کە چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، اخیرا و پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

٣- دوشنبە ٢٠ تیر ١٤٠١ شمسی، ٨ شهروند کرد با اسامی جعفر ظریفی، محمد محمودزاده، زانا مهری، هادی محمودی، آرام صالح‌پور، رحمان صالح‌پور، مهدی نوروزی و احمد حسین‌پور اهل شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٤- دوشنبە ٢٠ تیر ١٤٠١ شمسی، یک شهروند جوان با هویت محمد قوسی ٢٦ سالە اهل شهرستان بانە توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٥- دوشنبە ٢٠ تیر ١٤٠١ شمسی، اعضای هیئت مدیرە انجمن صنفی معلمان کردستان با اسامی (فاطمە زندکریمی، کورش عزتی، صلاح حاجی میرزای، رزگار حیدری، محمد رضا مرادی، مختار اسدی، فیصل نوری،نسرین کریمی، مجید کریمی، سیف آباد، صادق کنعانی، رضا طهماسبی، غیاث نعمتی و آرام ابراهیمی) در رابطە بر اتهامات مبنی بر تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی جهت آخرین دفاع بە دادگستری کل استان کردستان شهرستان سنندج احضار شدند.

٦- چهارشنبە ٢٢ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، پنج شهروند با اسامی خوشناو عینی، فرعان ابراهیمی، عبدالرحمان صادقی،فرهنگ کرامت و ملامحمد طەزادە اهل روستاهای" سینگان و بیمضرتی" از توابع شهرستان اشنویە توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدند.

٧- چهارشنبە ٢٢ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی پیروت تابناک و سیامند کرامت اهل روستاهای" سینگان و بیمضرت" از توابع شهرستان اشنویە توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٨- چهارشنبە ٢٢ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت معین ابوبکری اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٩- چهارشنبە ٢٢ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت یوسف رحمانی اهل روستای "خورشت" از توابع اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

١٠- جمعە ٢٤ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان با هویت زانیار حسن زادە ١٦ سالە اهل روستای "باب خالدآباد" از توابع شهرستان اشنویە نیروهای امنیتی پس احضار مجدد وی را بازداشت کردند.

کولبر:

١- طی روزهای اخیر، یک کودک کولبر با هویت پوریا بهرامی ١٧ سالە اهل روستای" بندرە" از توابع شهرستان پاوە بر اثر تصادف یک دستگاه موتور سیکلت با گارد ریل کنار جاده در مسیر نوسود به پاوه کشته شد.

٢- یکشنبە ١٩ تیرماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت ایوب جوان پور اهل شهرستان سقز در حین تعقیب و گریز توسط نیروهای هنگ مرزی در مرز "کیلە" بانە از ناحیە پا زخمی شد.

٣- یکشنبە ١٩ تیرماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت آکو طلای اهل روستای "مرخز" از توابع شهرستان سقز با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز "کیلە" بانە بە شدت زخمی شد.

٤- دوشنبە ٢٠ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، نیروهای هنگ مرزی بە سمت دستەای از کولبران شلیک کردە و یک کولبر با هویت سعدی رحمانی٢٥ سالە اهل روستای "تموغە" از توابع شهرستان سقز از ناحیە کتف بە شدت زخمی شد.

٥- دوشنبە ٢٠ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت رشید جامخانە اهل روستای "گویلە" از توابع شهرستان مریوان بر اثر تعقیب نیروهای مرزبانی رژیم در منطقە "سرتزین "بانە از ارتفاع سقوط کردە و از ناحیە پا و دست بە شدت مجروح میشود.

٦- سەشنبە ٢١ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت بهرام شاەمحمدی ٤٠ سالە اهل روستای "دولت قلعە" از توابع شهرستان سقز در حین کولبری در مرز در مرز کیلە بانە با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

٧- جمعە ٢٤ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو کولبر با اسامی هیمن مروتی ١٨ و جمال فامیلی نا مشخص ساله اهل شهرستان جوانروددر حین کولبری با شلیک نیروهای هنگ مرزی بە شدت زخمی شد.

خودکشی:

١- پنجشنبە ١٦ تیر ١٤٠١ شمسی، یک کارگر کرد با هویت خدا رحم محمودی اهل روستای" ککلیک آباد" از توابع شهرستان سروآباد دست بە خودکشی زدە و جان خود را از دست داد.

٢- یکشنبە ١٩ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک جوان باهویت سیاوش مهین پور٢٠ سالە اهل روستای "رحیم خان" از توابع شهرستان بوکان بە دلایل نا معلوم اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

٣- طی روزهای اخیر، یک نوجوان باهویت روبین عبدالهی ١٤ سالە اهل شهرستان تکاب از طرق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان داد.

٤- چهارشنبە ٢٢ تیر ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان با هویت آریان خانی ١٧ سالە اهل شهرستان سنندج با خوردن قرص اقدام بە خودکشی کردە و جانش را از دست داد.

٥- چهارشنبە ٢٢ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک جوان با هویت محمد رحیمی ٣٠ ساله اهل روستای "ولنده علیا" از توابع شهرستان ارومیه به دلایل نامعلومی به زندگی خود پایان داد.


69 بار دیده شده‌‌


AM:11:46:16/07/2022