دروغ پراکنی های رژیم مبنی بر حضور نیروی پیشمرگ در شهرهای کردستان را تکذیب میکنیم

دروغ پراکنی های رژیم مبنی بر حضور نیروی پیشمرگ در شهرهای کردستان را تکذیب میکنیم
مردم مبارز و آزادیخواە کردستان!

اعتصاب همەگیر و سراسری و اعتراضات اخیر شما در کردستان پیروزی بزرگی بود کە همبستگی و بازتاب گستردە سیاسی را موجب شد. 

همدلی و پشتیبانی وسیع مردمی در سراسر ایران، همدردی و همدلی در سطح جهانی و انعکاس خواستهای مردم و افشای سیاست کشتار و سرکوب  رژیم، رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی بە بار آوردە است.

لذا ارگانهای رژیم درماندە از واقعیات فوق چون همیشە از یکسو در تلاشند تا مبارزات حق طلبانە شما را بە دخالتهای خارجی نسبت دهند و از سوی دیگر شایعە سازی و دروغپردازی در بارە حضور پیشمرگ در شهرها را رواج میدهند.

ما قویا تکذیب میکنیم کە نیروی پیشمرگ کوچکترین حضوری در این اعتراضات داشتە است، ما خصلت این دورە مبارزات در کردستان و ایران را سیاسی میدانیم و بر جنبش سیاسی و مطالباتی و مدنی تاکید داریم. تلاش ما این بودە و هست تا پشتیبانی مجامع بین المللی از خواستهای مردم کردستان را بدست آورده و نهادهای حقوق بشری را در راستای افشای اجحافات و ظلم جمهوری اسلامی بر مردم، بەروز نمودە و با مطالبات خود آشنا و همسو سازیم. 

جمهوری اسلامی درماندە از اعتراضات مردمی در سراسر ایران و همدلی افکار بین المللی و نهادهای حقوق بشری، بە سیاست سرکوب و دروغ روی نهادە است تا جنایات و سرکوبگریهای خود را توجیە نماید. 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢٩ شهریور ماە ١٤٠١

87 بار دیده شده‌‌


PM:06:18:20/09/2022