گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

آنچه در پی می آید، تنها گوشه ای از نقض فاحش و مکرر و اعمال شده حقوق بشر توسط دستگاه حاکمیت ایران در کردستان می باشد.

زندانی:

١- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت فرزاد مردوخی ٢٤ سالە، اهل روستای "دژن" از توابع شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  تا کنون هیچ اطلاعاتی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.

٢- شنبە ١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی محمد کریمی خواە و اسماعیل کریمی اهل شهرستان "بوکان" جهت اجرای حکم حبس راهی زندان این شهرستان شدند.

٣- شنبە ١ بهمن ١٤٠١ شمسی، یک کارگر با هویت فرهاد شیخی اهل شهرستان "سقز" و ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و بە زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

٤- یکشنبە ٢ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک دانشجو با هویت باران محبی ١٨ سالە، اهل شهرستان "بروجرد" از توابع "لرستان" توسط نیروهای امنیتی در شهرستان "سنندج" ربودە شد.

٥- یکشنبە ٢ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت صادق آهنگری اهل شهرستان بوکان توسط نیروها امنیتی بازداشت شد.

طی روزهای اخیر ، یک شهروند با هویت جلال صالحی ٥٠ سالە، اهل شهرستان "بانە" توسط نیراهای امنیتی بازداشت شد.

٦- یکشنبە ٢ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک دانشجو با هویت اشکان عمر جویی اهل شهرستان "ارومیە" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٧- دوشنبە ٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک روحانی کُرد با هویت ماموستا صابر خدا مرادی اهل شهرستان " سقز" برای بار دوم از طرف نیروهای امنیتی بە دادگاە ویژە روحانیت در همدان احضار شد.

٨- دوشنبە ٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک هنرمند با هویت شاهو حسینی اهل شهرستان "پاوە" از توابع "کرمانشاە" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٩- دوشنبە ٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، ٢ روحانی با اسامی ملا محمد جمال الدین واژی و ملا شریف محمود پور اهل روستای "پسوی" از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شدند.

١٠- دوشنبە ٣ بهمن ماە سال جاری ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت عثمان پردەدار ٥٥ سالە، اهل شهرستان "سردشت" توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١١- سەشنبە ٤ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، ٢ روحانی با اسامی (ملا سید سلیمان احمدی و ملا یونس نوخواە) اهل شهرستان " پیرانشهر" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٢- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت سهیلا مطاعی اهل شهرستان "دهگلان" کە در جریان خیزش مردمی اخیر دوبار بازداشت شدە بود، برای اجرای حکم حبس بە زندان شهرستان سنندج منتقل شد.

١٣- سە شنبە ٤ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، سە شهروند با اسامی (سامان اسماعیلی، امیر مرادی و امین خالندی) پس از احضار و بازداشت و راهی زندان این شهر شدند.

١٤- سە شنبە ٤ بهمن ١٤٠١ شمسی، سە شهروند با اسامی ( اسکندر بردریز، شهرام علی خانی و خلیل امینی) از اعضای کوهنوردی شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٥- چهار شنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت محمد مرادپور اهل شهرستان "دیواندرە" توسط نیروهای سپاە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٦- چهارشنب ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت کژوان قادرمرزی اهل شهرستان قروە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٧- چهارشنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت احمد صالحی ٣٥ سالە، اهل محل نایسر در شهرستان سنندج توسط نیروهای ستاد مبارزە با مواد مخدرە بازداشت و ساعتی بعد زیر شکنجە بە قتل رسید.

١٨- چهارشنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک کارگر با هویت داود حبیبی ٤٠ سالە، اهل شهرستان سنندج ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

١٩- طی روزهای اخیر، یک شهروند باهویت احمد باباخانی اهل شهرستان "کامیاران" توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢٠- چهارشنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت ارکان فتح اللهی اهل شهرستان "پاوە" و ساکن کرمانشاە پس از بازگشت از ترکیە بلافاصلە در فرودگاە خمینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٢١- چهارشنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، چهار شهروند با اسامی ( سعدی غفاری، سرکوت عبدی، رزگار مصنفی و لقمان مصنفی) اهل روستای "چور" از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

٢٢- چهار شنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت مسلم شعبانپور اهل شهرستان "بهبهان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە زندان این شهر منتقل شد.

٢٣- پنج شنبە ٦ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک کودک با هویت کومار شابویی ١٤ سالە، اهل شهرستان " اشنویە" توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

کولبر:

١- شنبە ١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، در نتیجه تیرندازی نیروهای هنگ مرزی به سوی جمعی از کولبران در مرز "نوسود" دستکم ٥ کولبر مجروح شدند.

٢- چهار شنبە ٥ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت انور رستمی اهل روستای "تازآباد سریاس" از توابع شهرستان پاوە در حین کولبری در مرز نوسود بر اثر سقوط از کوە از ناحیە سر زخمی، و بە بیمارستان طالقانی شهرستان کرمانشاە منتقل شدە.

٣- چهارشنبە ٥ بهمن ماە ١٤١٠١ شمسی، یک کولبر با هویت حسن پطروسی اهل روستای "شیخان" از توابع شهرستان پیرانشهر در ارتفاعات مرز قندیل در حین کولبری توسط نیروهای نظامی مورد هدف گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی شد.


95 بار دیده شده‌‌


PM:03:09:28/01/2023