گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی


این گزارش به علت حجم محدود آن و همچنین سانسور، سرکوب و نبود رسانه ی مستقل در کردستان، بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر نیست.


زندانی:

١- شنبە ٨ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک ورزشکار با هویت عرفان مصطفی اهل شهرستان سقز توسط نیروهای اطلاعات در محل کار خود بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سروە پورمحمدی ٣٥ سالە، مسئول شعبە سنندج انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٣- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سعید جودکی٣٣ سالە، اهل شهرستان درە شهر از توابع شهرستان ایلام توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٤- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، دکتر موسی امیدی عضو شورای رهبری و مسئول جبهە متحد کوردها در شهرستان ایلام از سوی دادسرای این شهر احضار شد.

٥- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند زن باهویت کژال خالدیان ٣٨ سالە، اهل شهرستان سنندج پس از احضار توسط ادارە اعلاعات این شهر بازداشت شد.

٦- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت سید طارق حسینی، اهل شهرستان جوانرود در منزل خود توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٧- دوشنبە ١٠ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، دو روحانی با اسامی ملا ابراهیم کریمی و ملا لقمان امینی اهل شهرستان جوانرود توسط نیروهای امنیتی در جادە سنندج و مریوان بازداشت شدند.

٨- دوشنبە ١٠ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سوران احمدی ٣٢ سالە اهل شهرستان پاوە توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازدشت وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

٩- دوشنبە ١٠ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت پیمان نوری اهل روستای "بزوش" از توابع شهرستان کامیاران توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

١٠- دوشنبە ١٠ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک روحانی با هویت ملا یاسر کریمی و همسر و برادر ملا ابراهیم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

١١- سە شنبە ١١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک روحانی با هویت ملا فاروق قادری اهل شهرستان جوانرود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٢- سەشنبە ١١ بهمن ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سجاد مرادی وندان اهل شهرستان آبدانان طی یورش نیروهای امنیتی بە یک خانە باغ در حوالی مسجد سلیمان بازداشت شد.

١٣- سەشنبە ١١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت آرمان منبری در حین رفتن بە محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٤- سە شنبە ١١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت آروین نیک پی٢٠ سالە، اهل روستای "نی" ازتوابع شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٥- طی روزهای اخیر، یک شهروند زن باهویت کژال وطن پور کارشناس حقوق و فعال حوزە زنان و کودکان، کە در جریان مقاومت شهرستان ایلام بازداشت شدە بود، برای اجرای حکم حبس بو زندان ایلام منتقل شدە است.

١٦- سەشنبە ١١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت کامران آسا معلم اهل شهرستان کرمانشاە در پاساژ "گلستان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

١٧- سەشنبە ١١ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک روحانی با هویت ملا ابراهیم سلیمی امام جمعە "مسجدچهار یار نبی" پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شد.

١٨- سەشنبە ١١ بهمن ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامهای جلال سلیمانی، دانشجوی سال آخری رشتە فیزیک و محمود افراشتە متاهل دارای دو فرزند برای اجرای حکم حبس بو زندان شهرستان بوکان منتقل شدند.

١٩- چهارشنبە ١٢ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، دانشجویی رشتە دامپزشکی با هویت هیوا بلاچ اهل شهرستان بوکان برای اجرای حکم ١٨ ماە حبس تعریزی صادر شدە بە زندان بوکان منتقل شد.

٢٠- چهارشنبە ١٢ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، نیروهای نظامی در آبدانان بە منزل خانوادە پژار ملکی، فعال سیاسی حملە کردند در حین تیرندازی این نیروها امین ملکی برادر وی از ناحیە صورت زخمی شد.

٢١- چهارشنبە ١٢ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت امیر زندی اهل شهرستان"سنندج" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٢٢- پنج شنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت محمد چراغی ٣٦ سالە، اهل شهرستان آبادان یورش بردند و او را پس از بازداشت بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٢٣- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت ذبیح اللە جمادی اهل شهرستان "آبادانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە یکی از بازداشتگاهای ایلام منتقل شد.

٢٤- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت سامان مرادی وندان اهل شهرستان "آبادانان" کە چند روز پیش با وثیقە آزاد شدە بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢٥- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت مجتبی سعیدی ٣٢ سالە، اهل شهرستان آبادانان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢٦- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت امیر حسین نامدار پور اهل شهرستان" آبدانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

٢٧- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت عبداللە جامی اهل شهرستان " آبادانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢٨- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت مجید میرزای ٣٢ سالە، اهل شهرستان" آبادانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بەمکان نامعلومی منتقل شد.

٢٩- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت حلی صفر میرویسی ٤٤ سالە، اهل شهرستان " آبدانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٣٠- پنجشنبە ١٣ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت محمد غلامی اهل شهرستان "آبادانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٣١- جمعە ١٤ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک ورزشکار باهویت ساسان محمد ولی در منزل پدرش در روستای " گل گل علیا" از توابع شهرستان آبادانان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٣٢- جمعە ١٤ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت علی برفی ١٨ سالە، اهل شهرستان "آبادانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

٣٣- جمعە ١٤ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت صارم خیری اهل شهرستان" آبادانان" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:

١- پنجشنبە ٦ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک کاسبکار با هویت شهاب علیخانی ٢٦ سالە، اهل شهرستان مهاباد به ظن حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در روستای "دارلک" قرار گرفت و بە شدت زخمی شد.

٢- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت سیوان اهل روستای " درە پیمان" از توابع شهرستان مریوان در حین کولبری بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود از ناحیە پا زخمی شد.

٣- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی،یک کولبر با هویت کاروان اهل شهرستان پاوە در حین کولبری در مرز نوسود توسط نیروهای نظامی مورد هدف گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی شد.

اعدام:

١- یکشنبە ٩ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت رضا شکری پور اهل شهرستان ایلام کە پیشتر از بابت جرایم با مواد مخدر بە اعدام محکوم شدە بود در زندان مرکزی کرج بە اجرا در آمد.

٢- دوشنبە ١٠ بهمن ماە ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت اسماعیل کچلانو اهل روستای "شوط " از توابع شهرستان ارومیە کە پیشتر بە اتهام قتل محکوم شدە بود در زندان ماکو بە اجرا در آمد.


107 بار دیده شده‌‌


AM:09:26:05/02/2023