وەعدە های توخالی، شعار مسئولان جمهوری اسلامی

وەعدە های توخالی، شعار مسئولان جمهوری اسلامی

شیرکو عبدالهی

ساعت ٩ و ٢٧ دقیقە و ٣٠ ثانیە صبح روز پنجشنبە ١٢ بهمن سال ١٣٥٧ شمسی، پرواز مبداء پاریس بە مقصد تهران در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست، هواپیمای ایر فرانس حامل اشخاص سیاسی و مذهبی بود اما مهمترین مسافر آن کە همە منتظر او بودند روح اللە خمینی آخوند شیعە و یکی از مراجع تقلید قم بعد از ١٥ سال زندگی در خارج و با خروج محمدرضا شاه از کشور بە ایران برگشت.

پیروانش برای استقبال خیابان ها را گلباران، کوچە و پس کوچە ها را با عکس هایش پر کردند و منتظر آمدنش بودند، او را امام، سید محرومان، منجی مردم ایران و القابی از این دستە برای کسی کە قبل از ورود بە کشور از او پرسیدند چە احساسی دارید کە بە ایران بر می گردید و گفت : هیچ احساسی ندارم، درست کردند.

خمینی آمد و با سیلی از وعدە های رویایی و گوناگون گوش مردم را پر کرد،از جملە مجانی کردن آب، برق و اتوبوس حالا چرا در میان آن همە مشکلات کە مردم را گرفتار کردە بود باید اتوبوس مجانی میشد کسی نمی داند و شاید هیچ وقت نیز معلوم نشود.

حقوق بشر، آزادی بە معنای واقعی و پایەگذاری نوعی از دمکراسی کە در هیچ جا مانند آن نباشد، مواردی دیگر از وەعدەهای خمینی بود کە خود او تا جایی کە توانست در برآوردە کردن آن ها کم نگذاشت و نتیجە حاصل از کارهایش کشتن و اعدام شدن هزاران نفر بود، حتی بە کسانی کە همراە او بودند سال هایی کە در خارج زندگی می کرد رحم نکرد تا نشانەای از سخاوت و عمل بە برابری از سوی امام باشد!

در چهار دهەای کە جمهوری اسلامی بر مردم ایران حکومت و اعمال قدرت خود را پیادە کردە است، یک مورد را می توان بە عنوان نقطە مشترک در میان همەی کار بەدستان نظام چە اصولگرا یا اصلاح طلب دید و آن چیزی نیست جزء دروغ های واهی و توخالی کە تنها تفاوت آن اشخاصی است کە آنها را بیان می کنند نە چیز دیگر.

این مورد نیز شامل ابراهیم رییسی معروف بە قصاب تهران می شود، کسی کە خود را سید محرومان می نامد حال انگار بە دشمن محرومان تبدیل شدە است. او کە تنها حدود هفت ماه از آغاز بەکار دولتش می گذرد با انبوهی از مشکلات اجتماعی، سیاسی و بە ویژە اقتصادی بە جان مردم افتادە کە بیانگر این است افرادی کە علی خامنەایی برای پست های مدیریتی کشور انتصاب کردە است نە تنها راه حلی برای مشکلات ندارند بلکە خود گرە معضلات هستند.

در نگاهی کوتاه بە آمار تورم دولت های پیشین رژیم جمهوری اسلامی ایران می بینیم کە بعد از انقلاب مردم در سال ١٣٥٧ شمسی، آمار تورم اعلام شدە در آن سال ها با احتساب شرایط موجود بە ترتیب ١١.٧ و ٢٤.٢ درصد بودە است.

حال در سال های بعد این ارقام سیری صعودی داشتە است برای نمونە در دولت های میرحسین موسوی نرخ تورم اعلام شدە ٢.١ درصد برای سال ١٣٦٤ ثبت شدە است. و آمار های ٣٠.٩ و ٢٩.٢ درصد بە ترتیب برای سال های ١٣٦٦ و ١٣٦٧ بودە است.

دولت هاشمی رفسنجانی کە بعد از جنگ ایران و عراق سرکار آمد بیشترین رقم اعلام شدە نرخ تورم را از سال ١٣٥٧ بە بعد ثبت کرد، این آمار ٤٩.٣ درصد بودە است کە در نوع بی سابقە است.

سال هایی کە خاتمی سرکار بود بیشترین نرخ تورم در سال ١٣٧٨ ثبت شد کە رقم ٢٠.٢ را بە خود اختصاص داد.

محمود احمدی نژاد دورەی ریاست جمهوری خود را با رقم ٢٨،٦ درصد نرخ تورم اعلام شدە تحویل حسن روحانی داد.

روحانی نیز با ناکار آمدی و سیاست های نادرست اقتصادی نرخ تورم را بە رقم ٣٦،٢ درصد رساند و سال ١٤٠٠ پایان دورەی ریاست جمهوری دولت دوازدهم با نرخ تورم ٤٠ درصدی بە پایان رسید.

بعد از انتصاب ابراهیم رییسی بە عنوان رییس جمهور وضعیت زندگی مردم نە تنها بهتر نشدە بلکە آنها را در منجلاب فقر گرفتار کردە است. او کە با ایدە جراحی بە اصطلاح اقتصادی در اردیبهشت ماه سال ١٤٠١ اعلام کرد کە وضعیت مردم را بهبود می بخشد، بیشتر از قبل مردم را عصبانی تر کرد. بە خاطر اینکە هدف رییسی ایندفعە مستقیم سفرەهای مردم نشانە رفتە است و با چند برابر شدن قیمت سرسام آور نان، ماکارونی، تخم مرغ، مرغ و لبنیات مردم بە جان لب رسیدە را بە نشانەی اعتراض بە خیابان ها کشاند.

در دور تازە اعتراضات مردمی کە ابتدا در استان خوزستان آغاز و بعد بە باقی استانها کشیدە شد، مردم با شعارهایی همچون '' مرگ بر خامنەایی'' و '' مرگ بر رییسی'' خواستار کنار رفتن این دو نفر و باقی مسئولان ناکار آمد رژیم جمهوری اسلامی شدند.

در این اعتراضات مردم با بیان این کە حکومت آنها بە جای رسیدگی بە خواستە ها و نیازهایشان بە دنبال تامین رفاه و آسایش مردم کشور های دیگر است از جملە گروهای تروریستی در عراق، لبنان، سوریە، فلسطین و شبهە نظامیان حوثی یمن، آن ها را بە حال خود رها کردە است و مداوم در درصدد سرکوب مردم ایران است، و بیمی ندارد از این کە در این راه از روش های ضد حقوق بشری و خشونت آمیزی از جملە شوکر، گاز اشک آور و حتی شلیک مستقیم بە معترضان نیز استفادە بکند.

ابراهیم رییسی کە با وعدەی کالابرگ شدن مواد خوراکی قول سروسامان بخشیدن بە وضعیت اقتصادی را دادە است، گویا همین قدر درک و فهم دارد کە بایستی مردم ایران تا روزی این حکومت برقرار است نیمەی زندگی خود را در صف ها بایستند، البتە نباید شکایتی نیز داشتە باشیم زیرا او فقط شش کلاس سواد دارد!

رژیم جمهوری اسلامی ایران با تحریف واقعیات و استفادە از نیروهای تروریستی خود از جملە سپاه پاسداران همیشە در فکر بە انحراف کشیدن اعتراض های مسالمت آمیز مردم بە بی راهە است. چون ترس این رژیم صدای مردم خود بە نزدیکی درهای بیت رهبری رسیدە است. رهبری کە خود را مسئول نمی داند زیرا در چنان رفاهی گرفتار شدە است کە انگار بە خواب زمستانی رفتە است.

سخن آخر این است کە چهار دهە محصول رژیم خودخواندەی جمهوری اسلامی ایران جزء دروغ، مشکلات اقتصادی کە زندگی مردم را مختل کردە است، فتنەانگیزی، ترور و سرکوب، نقض حقوق بشر، پایمال کردن حقوق زنان و... غیرە نبودە است و مردم ایران نیز واقعیت را دیدەاند کە اگر خواهان زندگی مناسبی هستند کەدر شان برای آنها باشد، در ساختار این رژیم بە دست نمی آید و راه چارە جزء تغییر این سیستم فاسد چیز دیگری نیست، کە این بە اتحاد و همبستگی احزاب، اپوزسیون ایرانی، اکثریت و اقلیت ملت های ایران، نیاز مبرمی دارد.