دووپاتكردنه‌وه‌ی هاوپشتی بریتانیا و فه‌ڕانسه‌ بۆ عه‌ره‌بستانی سعوودی

دووپاتكردنه‌وه‌ی هاوپشتی بریتانیا و فه‌ڕانسه‌ بۆ عه‌ره‌بستانی سعوودی

ئاسۆی ڕۆژ\ لهدوو پێوهندی تهلهیفوونی بۆ شازادهمحهمهد بن سهلمان بن عهبدولعهزیز وهلیعههدی عهرهبستانی سعوودی لهلایهن ئێمانۆئێل مهكرۆن سهرۆك كۆماری فهڕانسهو بوریس جانسۆن سهرۆك وهزیرانی بریتانیا هاوپشتی خۆیان بۆ پشتیوانی كردن لهئهمنییهت و سهقامگیری سعوودی دووپات كردهوه‌.

بهپێی ههواڵی ههواڵنێری ڕهسمی سعوودی (واس)، محهمهد بن سهلمان ڕۆژی چوارشهممهلهلایهن ئیمانۆئێل مهكرۆن سهرۆك كۆماری فهڕانسهوهپێوهندی تهلهفوونی پێوهكراوه‌.

بهپێی ئهم ههواڵهسهرۆك كۆماری فهڕانسهههوڵهشهڕهنگێزییهكان بۆ سهر دامهزراوهنهوتییهكانی كۆمپانیای ئارامكۆی لهسعوودییهمهحكووم كردووهو پشتیوانی فهڕانسهی بۆ پاراستنی ئهمنییهت و سهقامگیری سعوودییهی لهبهرامبهر ئهم ههوڵهخراپكارانهیهدووپات كردووهتهوه‌. 

سهرۆك كۆماری فهڕانسهلهسهر ئهوهی كهجیهان نابێ لهبهرامبهر ئهم هێرشانهشل بێت و دهبێت كاردانهوهی بههێز بنوێنێت، پێی لهسهر ئهوهداگرت كهلهههوڵهكانی ڕێبهری سعوودییهبۆ سهقامگیری ناوچهی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست پشتیوانی دهكات و جێگهی ڕێزه‌.

مهكرۆن ههروهها ئامادهیی بۆ پهیوهست بوونی بهتیمی كارناسانی نێونهتهوهیی بۆ دۆزینهوهی سهرچاوهو شوێنی هێرشهكهبۆ سهر ئارامكۆ پهیوهست دهبێت.

ههروهها وهلیعههدی سعوودی شهو درهنگ وهختانی شهوی سێ شهممهلهسهر چوارشهممهش پێوهندییهكی تهلهیفوونی لهبوریس جانسۆن سهرۆك وهزیرانی بریتانیاوهوهرگرت.

بوریس جانسۆن سهرۆك وهزیرانی بریتانیا لهو پێوهندییهتهلهیفوونییهدا لهگهڵ بن سهلمان وهلیعههدی عهرهبستان هێرشهكان بۆ سهر دامهزراوهنهوتییهكانی سعوودی مهحكووم كرد و پێی لهسهر گرنگی كاردانهوهی بهكۆمهڵ و بهگرووپی بهو هێرشانهداگرت.

بوریس جانسۆن بهگهرمی باسی لهپشتیوانی و هاوپشتی وڵاتهكهی بۆ عهرهبستانی سعوودی دووپات كردهوهو خوازیاری كاردانهوهی لێبڕاوانهی نێونهتهوهیی بوو بهرامبهر بهبكهرانی ئهو هێرشانهكهدهبێت سزای شایستهی خۆیان وهربگرنهوه‌.

ڕۆژی شهممهبهفڕۆكهی بێ فرۆكهوان زیاتر له١٠٠ هێرش كرایهسهر دامهرزاوهنهوتییهكانی ئارامكۆی عهرهبستان كهبهپێی ڕاپۆرتهكان وهبهرهێنانی نیوهی نهوتی عهرهبستانی پهك خستووهو كاریگهری گهورهی لهسهر نرخی نهوت بوو لهجیهاندا.

بهرپرسانی ئهمریكا ڕایانگهیاندووهكهئهو هێرشانهلهباشووری ئێرانهوهو لهڕێگهی ٢٠ فڕۆكهی بێ فڕۆكهوان و بهمووشهكی جۆری كرۆز ئهنجام دراوه‌.

پهمپێئۆ وهزیری دهروهی ئهمریكا بهمهبهستی تاوتوێ كردن بهڵگهكان سهردانی سعوودیای كردووهو لهگهڵ بهرپرسانی سعوودی و ئیماراتی كۆبووهتهوه‌. 

ئهمڕۆ چوارشهممهسعوودیا ڕایگهیاند كهبههاوپهیمانی نێونهتهوهیی بۆ پاراستنی ئهمنییهتی كهشتیوانی لهكهنداو پهیوهست بووه‌. 

لهئهگهری پشتڕاست بوونهوهی ئهوهی كهكۆماری ئیسلامی ئهم هێرشانهی ئهنجام داوه، سعوودیا بهپێی مادهی ١٥ی ئهنجوومهنی ئاسایشی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان بهناوی بهرگری ڕهوا، وڵامی هێرشهكان بداتهوهبۆ سهر ئێران.ئه‌م بابه‌ته 800 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


AM:11:03:18/09/2019